Κυκλοφόρησε τό ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2020 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Δράμας πού εἶναι ἀφιερωμένο στήν ὁσιακή μορφή τοῦ ἀοιδίμου προηγουμένου τῆς ἐν Ἄθῳ ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους τοῦ ἐκ Δράμας.

Ὅσοι θέλουν μποροῦν νά τό προμηθευτοῦν ἀπό ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς καί τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας.

 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ

 

Ἐκπληρώνοντας ἱερό χρέος εὐγνωμοσύνης, ἀφιερώνουμε τό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2020, τῆς ἱερᾶς μητροπόλεώς μας στήν ὁσιακή μορφή τοῦ ἀοιδίμου προηγουμένου τῆς ἐν Ἄθῳ ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους τοῦ ἐκ Δράμας.

Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία, καύχημα καί τιμή γιά τήν μαρτυρική μας ἐπαρχία ὁ γέροντας Χαράλαμπος. Ὁ ἀγωνιστής αὐτός τοῦ πνεύματος κουβαλοῦσε πάνω του ὅλη τήν πνευματικότητα τῆς ποντιακῆς Ρωμηοσύνης. Οἱ Πόντιοι χαρακτηρίζονται γιά τήν ὑπερβολή. Ἀσυμβίβαστος ὁ γέροντας στήν πνευματική ζωή, ἀνακάλυψε τόν ἀσυμβίβαστο στά πνευματικά γέροντα Ἰωσήφ τόν Σπηλαιώτη στόν ὁποῖον, ὑποτάχθηκε σάν ἄλλος Παῦλος ὁ ἁπλοῦς στόν Μέγα Ἀντώνιο, παρά τήν ἐπίπονη δοκιμασία στήν ὁποία τόν ὑπέβαλε.

Ἔδωσε αἷμα καί ἔλαβε πνεῦμα καί χάρη πολύ. Ὅσοι τόν πλησίασαν τό ἔνιωθαν. Στό πρόσωπό του βρῆκαν ἐφαρμογή οἱ λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Ἐκείνους πού ὁ κόσμος θεωρεῖ μικρούς, ἐξέλεξε ὁ Θεός, γιά νά καταισχύνει τούς σοφούς. Καί τούς ἀδυνάτους κατά κόσμον ἐξέλεξε ὁ Θεός, γιά νά καταισχύνει τούς ἰσχυρούς». (Α΄ Κορ. 1, 27).

Δέν ἐπεδίωκε τήν προβολή, τήν διαφήμιση. Καί ὅμως πολλοί τόν ἀνακάλυψαν καί τόν κατέστησαν πνευματικό τους πατέρα καί ὑποτάχθηκαν σ’ αὐτόν. Ἔτσι δημιουργήθηκε μία πολυμελής ἀδελφότητα, πού μεταφυτεύθηκε ἀπό τό Χιλανδαρινό κελλί Μπουραζέρι τῶν Καρυῶν στήν μαστιζόμενη ἀπό λειψανδρία μονή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου.

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος προσκάλεσε ἕναν Πόντιο, γιά νά συνεχίσει τήν αὐστηρή κοινοβιακή ζωή στή θαυμαστή γιά τόν λόγο αὐτό σέ ὅλο τό Ἅγιο Ὄρος ποντιακή Μονή του, καθώς εἶναι κτίσμα τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Τραπεζοῦντας Ἀλεξίου Γ΄ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ. Ὡς ἡγούμενος διέπρεψε μέ τό ταπεινό του φρόνημα. Ὅταν λόγῳ ἀσθενείας παραιτήθηκε ἀπό ἡγούμενος, περιχαρής ἐπανῆλθε στήν προσφιλῆ του θέση ὡς ὑποτακτικός καί πορτάρης τῆς μονῆς, συνομιλῶν μέ τόν Κύριο μέσα στό ταπεινό κελλί τοῦ Ἁγίου Νήφωνος, τό ὁποῖο καθαγιάσθηκε ἀπό τήν παρουσία τοῦ Κυρίου. Μέσα στό περιβόλι τῆς Παναγίας μας ἄνθισε πνευματικά ὁ γέροντας ἔχοντας δίπλα του συναγωνιστή καί ἁλείπτη τόν θεῖο καί ἀνάδοχό του γέροντα Ἀρσένιο, τόν συνοδοιπόρο τοῦ μεγάλου γέροντα Ἰωσήφ καί κατά σάρκα ἀδελφό τῆς ὁσιωτάτης μοναχῆς Εὐπραξίας ἀπό τήν μονή τῆς Παναγίας Θεοσκεπάστου Τραπεζοῦντας, ἡ ὁποία διακόνησε στήν Αἴγινα τόν νηπτικό γέροντα Ἱερώνυμο.

Κύριο γνώρισμα τοῦ γέροντα ὁ ἔρωτάς του γιά τόν Χριστό. Ἀγωνίστηκε νά κρατήσει μέσα του τήν εὐχή. Ἦταν ἡ τροφή, ἡ ἀναπνοή ἡ ἐνίσχυση καί ἡ παρηγορία του. Αὐτό τό πνεῦμα μετέδωσε στή συνοδεία του, ἡ ὁποία μέ εὐλάβεια τό τηρεῖ.

Ὁ ἄξιος διάδοχός του, ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τῆς παλαιφάτου Μεγαλοκομνήνειας μονῆς ἀρχιμανδρίτης κ. Πέτρος, καθώς καί ὅλοι οἱ Διονυσιάτες πατέρες ζοῦν σεμνά, ταπεινά, καλογερικά, χωρίς διαφήμιση καί ἐξωστρέφεια, ἀκολουθώντας τήν πνευματική του παρακαταθήκη.

Ἀπό τή θέση αὐτή θερμά τούς εὐχαριστῶ γιά τήν ὁλόθυμη συμβολή τους στήν ἔκδοση τοῦ ἡμερολογίου, διαβεβαιώνοντάς τους ὅτι γιά μᾶς ἐδῶ στή Δράμα, τό μοναστήρι τους εἶναι καί δικό μας κομμάτι, κομμάτι τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τοῦ συμπατριώτη μας προηγουμένου Χαραλάμπους, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἄς εἶναι αἰώνια καί οἱ πατρικές του εὐχές νά μᾶς φρουροῦν καί ἐνισχύουν στόν πνευματικό μας ἀγῶνα.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ