ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.». Η ΕΔΠ είναι το πολιτικό όργανο της Ομάδας Τοπικής Δράσης που επιλαμβάνεται της διαχείρισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι τοπικοί φορείς που επελέγησαν να συμμετέχουν στην ΕΔΠ CLLD LEADER Νομού Δράμας είναι: η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο Δήμος Δράμας, οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα, και το Επιμελητήριο Δράμας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας / Παράρτημα Δράμας και η ΕΑΣ Δράμας, οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα.

Η ΕΔΠ CLLD LEADER Νομού Δράμας κατά την πρώτη συνεδρίασή της, με ομόφωνη απόφαση των μελών της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

-Πρόεδρος ΕΔΠ LEADER: Παπαδόπουλος Γεώργιος / Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας

-Αντιπρόεδρος ΕΔΠ LEADER: Στέφανος Γεωργιάδης / Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

-Γραμματέας ΕΔΠ LEADER: Χριστόδουλος Μαμσάκος / Δήμαρχος Δράμας

-Μέλος ΕΔΠ LEADER: Ιωάννης Κεσκίνογλου / Πρόεδρος ΕΑΣ Δράμας

-Μέλος ΕΔΠ LEADER: Δημήτρης Κυριαζίδης / Πρόεδρος ΤΕΕ – Τμήμα ΑΜ / Παράρτημα Δράμας

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης διαπιστώθηκε η πολύ καλή πορεία του Προγράμματος μέχρι σήμερα αναφορικά με τα έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που αποτελούν και τον κύριο κορμό του. Όλα τα έργα δημόσιου χαρακτήρα συνολικού προϋπολογισμού 2.046.000 ευρώ, έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις, ξεκίνησαν την υλοποίηση τους και τρία έργα εισέπραξαν την 1η τους επιχορήγηση. Από τα 87 έργα/προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση και την γενναία υπερδέσμευση των 3.536.910 ευρώ, εντάχθηκαν 53 έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.670.000 ευρώ και 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ είναι επιλαχόντα. Από διασταυρωμένες πληροφορίες προκύπτει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται και προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους για την ένταξη όλων των επιλαχόντων έργων στα προγράμματα CLLD LEADER. Για το τοπικό Πρόγραμμα του Νομού Δράμας και την ένταξη των 23 έργων απαιτούνται 3.000.000 ευρώ. Πολλά ιδιωτικά έργα έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες και ορισμένα έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένεται η τελευταία εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμών των ιδιωτικών έργων ώστε να αρχίσουν οι πληρωμές. Στον ειδικό λογαριασμό της Αναπτυξιακής Δράμας υπάρχουν ήδη πόροι για άμεση καταβολή επιχορηγήσεων.

Στη συνέχεια, κατά τη συζήτηση των επόμενων θεμάτων αναπτύχθηκε γόνιμος και διεξοδικός διάλογος για την υλοποίηση των συνδετικών δράσεων του Τοπικού Προγράμματος που μπορεί να μην έχουν υψηλό προϋπολογισμό συνεισφέρουν όμως στις γενικές στρατηγικές του προγράμματος και εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία. Πρόκειται συγκεκριμένα για συνεργατικές δράσεις με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών εταιρειών και των συλλογικών τους φορέων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων συνολικού προϋπολογισμού 514.000 ευρώ. Τέλος η Αναπτυξιακή Δράμας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης συμμετέχει με ΟΤΔ από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 4 διατοπικά και 1 διακρατικό σχέδιο συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση και επίτευξη κοινών στρατηγικών ανάπτυξης μεταφέροντας καλές πρακτικές, τεχνογνωσία και εμπειρίες μεταξύ διαφορετικών περιοχών που εφαρμόζουν Τοπικά Προγράμματα CLLD LEADER. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Δράμας στις 5 συνεργασίες ανέρχεται σε 295.000 ευρώ.

Η Επιτροπής Διαχείρισης LEADER ομόφωνα αποφάσισε τη μεταφορά του διαλόγου για τις στρατηγικές του LEADER στους φορείς που εκπροσωπούν και άμεσα στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δράμας με τελικό στόχο την επέκταση της συζήτησης σε κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες. Επίσης την ικανοποίησή του για την θετική πορεία του Τοπικού Προγράμματος, την υψηλή υπερδέσμευση που εξασφαλίσθηκε και την συστηματική δουλειά που γίνεται εξέφρασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και της Αναπτυξιακής, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Με τη λήξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε τους ιδιώτες επενδυτές να προχωρήσουν δυναμικά στην υλοποίηση των επενδύσεών τους, να έλθουν σε επαφή με τα στελέχη της εταιρείας

και να συνεργαστούν για την κατάθεση αιτημάτων πληρωμής και είσπραξης των αναλογούντων ενισχύσεων. Το Τοπικό Πρόγραμμα βρίσκεται πλέον σε πλήρη ανάπτυξη, δημόσια και ιδιωτικά έργα υλοποιούνται και καταβάλλονται επιχορηγήσεις. «Ευκαιρία και καθήκον όλοι οι εμπλεκόμενοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό ώστε εκπληρώνοντας τους επιμέρους στόχους μας να προσφέρουμε αναπτυξιακή ώθηση στην δοκιμαζόμενη τοπική οικονομία.» κατέληξε ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Παπαδόπουλος.