Φωτογραφία αρχείου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ύστερα από οδηγίες του Υπουργού κ. Γιώργου Γεωργαντά και του Υφυπουργού κ. Γιώργου Στύλιου στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προχώρησε στην προέγκριση διακήρυξης ενός έργου στον Δήμο Προσοτσάνης.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η 5087/16-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΜΒ4653ΠΓ-ΛΓ3) Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του υποέργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης στα όρια αγροκτημάτων Αργυρούπολης-Σιταγρών», της ομότιτλης Πράξης, της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0035979074, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός δημοπράτησης 781.200,00 ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών που βρίσκονται εντός του Δήμου Προσοτσάνης, συνολικού μήκους 3.881,00 μέτρων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η ανακοίνωση για την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στα πλαίσια της Δράσης 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων.