Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας/ Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/731732/22038/12328/3019/24-12-2020 (ΦΕΚ 5770/τ.Β’/29-12-2020) κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των σωματείων (Πολιτιστικών, Αθλητικών, Φιλανθρωπικών) που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, έως την 30η Απριλίου 2021.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ