ΣΥΝΟΛΙΚΑ 44 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», τα εν λόγω ποσά (172.800 ευρώ συνολικά) που αποδίδονται στους Δήμους του Νομού Δράμας είναι τα εξής:

Δήμος Δοξάτου 29.940,00 ευρώ

Δήμος Δράμας 86.440,00 ευρώ

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 18.550,00 ευρώ

Δήμος Παρανεστίου 10.020,00 ευρώ

Δήμος Προσοτσάνης 27.930,00 ευρώ

Ακολούθως, κατανέμεται το ποσό των 26.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137)», τα εν λόγω ποσά (244.670 ευρώ) που αποδίδονται στους Δήμους του Νομού Δράμας είναι τα εξής:

Δήμος Δοξάτου 34.580,00 ευρώ

Δήμος Δράμας 139.470,00 ευρώ

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 18.930,00 ευρώ

Δήμος Παρανεστίου 9.440,00 ευρώ

Δήμος Προσοτσάνης 31.520,00 ευρώ

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης.