Την άμεση απόσυρση της διακήρυξης και την επαναπροκήρυξή του διαγωνισμού για την αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας Κ. Νευροκοπίου, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, ζητάει με επιστολή του, προς το Ελεγκτικό Συνέδριο / Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Δράμας, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας (Σ.Ε.Δ.Ε.). Παράλληλα, η επιστολή κοινοποιείται στον Δήμαρχο Κ. Νευροκοπίου κ. Γιάννη Κυριακίδη.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Βουγιουκλή και τον Γεν. Γραμματέα κ. Αναστάσιο Τοπτσίδη, ο Σ.Ε.Δ.Ε. αναφέρει πως «κατόπιν διαμαρτυρίας μελών μας, πιστοποιημένων εργοληπτών δημοσίων έργων», έλαβε γνώση για την προκήρυξη «σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμών για την αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας Κάτω Νευροκοπίου”, προϋπολογισμού 750.000 €. Εν προκειμένω όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προκήρυξης και από την πράξη έγκρισης διάθεσης πίστωσης, δημοπρατείται σύμβαση που αφορά κατασκευή τεχνικού έργου ως ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ».

Αφού παραθέτει το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων , ο Σ.Ε.Δ.Ε., στην επιστολή του, σημειώνει:

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται, σκόπιμα κατά τη γνώμη μας, λανθασμένα ο χαρακτηρισμός μίας δημόσιας σύμβασης αντί έργου ως προμήθεια ή υπηρεσία, που έχει ως αποτέλεσμα την απουσία βασικών τεχνικών στοιχείων από τα έγγραφα της σύμβασης που εξασφαλίζουν την έντεχνη και ασφαλή υλοποίησή της.

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι σε μια ευνομούμενη χώρα, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν θεσμοί όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι Αναθέτουσες Αρχές Δήμων και Περιφερειών να αυθαιρετούν και να δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις καταπατώντας κάθε κανόνα χρηστής διοίκησης.

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι δημοπρατείται σύμβαση αξίας σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ και στα έγγραφα που αποτελούν τον φάκελο της σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνονται βασικά τεχνικά στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως τεχνικές μελέτες, υπολογισμοί και σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, φάκελος ασφάλειας και υγείας έργου κλπ., επειδή ο κύριος του έργου, ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, αποφάσισε να χαρακτηρίσει τη σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΟΧΙ ΕΡΓΟ.

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι δεν είναι ικανή η Πολιτεία να σταματήσει όλες αυτές τις αυαθίρετες και καταχρηστικές διοικητικές πράξεις και οι υπεύθυνοι των πράξεων αυτών να βρίσκονται στο απυρόβλητο».

Ακόμη, στην επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. επισημαίνονται τα εξής:

«Επειδή,

-η μόνη διαδικασία που διασφαλίζει την έντεχνη και ασφαλή υλοποίηση μίας Σύμβασης Έργου είναι αυτή που προβλέπεται με τον Ν. 4412/2016 και όχι η “βάφτισή” της σε προμήθεια ή υπηρεσία.

-το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, το άρθρο 18 προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

-το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης αφορά τεχνικό έργο.

-ο κύριος του έργου Δήμος Κάτω Νευροκοπίου παραβιάζει όλα τα παραπάνω.

Ο Σύνδεσμός μας θεωρεί απαραίτητη και επιτακτική την παρέμβασή σας, ασκώντας τον ελεγκτικό σας ρόλο απέναντι στον Δήμο, όπως επιτάσσει η στοιχειώδης διαφάνεια και χρηστή διοίκηση, απαιτώντας την τήρηση της νομιμότητας.

Με την παρούσα καταγγελία ο ΣΕΔΕ Δράμας ζητάει την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ της διακήρυξης και την επαναπροκήρυξή της με όρους σύννομους προς την εθνική νομοθεσία με τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ΕΡΓΟΥ, για να εξασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός, το δημόσιο συμφέρον και η έντεχνη εκτέλεση του έργου».