Αίτηση στη νέα πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά οι δανειολήπτες που θέλουν να ενταχθούν στον Νόμο Κατσέλη και οι υποθέσεις τους εκκρεμούν ενώπιον των Ειρηνοδικείων με δικάσιμο μετά τις 15 Ιουνίου 2021.

1. Ποιες υποθέσεις αφορά ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010
Εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό αιτήσεις του ν. 3869/10 που έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν, τόσο αρχικώς όσο και κατόπιν αναβολής, μετά την 15-06-2021.

2. Ποια είναι η διαδικασία επαναπροσδιορισμού
Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τον αιτούντα, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, με τη χρήση κωδικών taxisnet. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αιτούντα, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης οφειλών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο γραμματέας του δικαστηρίου συντάσσει πράξη κατάθεσης της αίτησης, την οποία και αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:
(α) το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση.,
β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία δύναται να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνεται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης της αίτησης ρύθμισης οφειλών,
γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης αυτής, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης τυχόν ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,
δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,
ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),
στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.

3. Η προθεσμία της αίτησης επαναπροσδιορισμού
Με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του άρθρου 4 του ν. 3869/10. Για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:
α) μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,
β) από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,
γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,
δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,
ε) από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,
στ) από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,
ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,
η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,
θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,
ι) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.
Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, από την 1.12.2020 ως και την 30.6.2021.

4. Η διαδικασία εκδίκασης υπόθεσης μετά τον επαναπροσδιορισμό
Κατάθεση των προτάσεων, όλων των αποδεικτικών μέσων και των διαδικαστικών εγγράφων, των αποδεικτικών επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών, καθώς και των πιστοποιητικών για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού.
Οι κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις ασκούνται με τις προτάσεις εντός της προθεσμίας των 60 ημερών. Προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 215 ΚΠολΔ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού. Εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων είναι δυνατή η κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης. Εάν άπαντες οι διάδικοι δεν καταθέσουν καθόλου προτάσεις ή καταθέσουν εκπρόθεσμα προτάσεις, η αίτηση υπαγωγής λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.
Εντός 15 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου ορίζεται ειρηνοδίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία προσδιορίζεται εντός 30 ημερών από την παρέλευση των ως άνω. Η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση, άλλως έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης

Γράφει ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς

Πηγή: enikonomia.gr