Με απόφαση του Δημάρχου Παρανεστίου κ. Αναστάσιου Καγιάογλου ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παρανεστίου.

Συγκεκριμένα Αντιδήμαρχοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι οι κ.κ. Σάββας Χορόζογλου, Νικόλαος Λαζαρίδης, Γεώργιος Ευθυμιάδης και Πέτρος Κυπραίου.

Στους Αντιδημάρχους μεταβιβάστηκαν από τον κ. Καγιάογλου οι εξής αρμοδιότητες:

Χορόζογλου Σάββας, ως άμισθος Αντιδήμαρχος, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.

-Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.

-Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.

-Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών, πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Παρανεστίου.

-Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Παρανεστίου.

Λαζαρίδης Νικόλαος, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

-Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

-Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– το συντονισμό και την επίβλεψη της πολιτικής προστασίας

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

– Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Ευθυμιάδης Γεώργιος, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου με τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για το σύνολο των Δ.Ε. ως εξής:

-Προγραμματισμού

-Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

-Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια), Πληροφορικής

-Την εποπτεία και ευθύνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Και ορίζεται να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.

-Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού

Κυπραίος Πέτρος, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου με τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες της άνω δημοτικής ενότητας:

-Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου.

-Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου.

-Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου.

-Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε.Νικηφόρου.

-Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου για την επίλυση των προβλημάτων τους.