Σε νέα δίμηνη, αυτή τη φορά μετά την αρχική τετράμηνη, του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για τα Hot Spot προχωρά με η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το « Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γ’ κύκλος », που  δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. προβλέπεται ότι:

« Μετά το πέρας της ως άνω τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον 2 μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούνται σε υπηρεσίες τοποθέτησης π.χ. δομές φιλοξενίας, ΚΥΤ κ.λπ. οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας».

Παράταση και για όσους έχει λήξει η σύμβαση

Επιπλέον, το δεύτερο άρθρο της νέας ΚΥΑ ορίζει πως:

« Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι υπηρεσίες τοποθέτησης εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του αρ.1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της δίμηνης επέκτασης του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση αφορά μόνο σε ωφελούμενους για τους οποίους οι υπηρεσίες τοποθέτησης π.χ. δομές φιλοξενίας, ΚΥΤ κ.λπ. εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και κατά την επανατοποθέτησή τους».