Προχωρά το θέμα της συγχώνευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, καθώς το Δ.Σ. της Δραμινής Τράπεζας έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών για τις 27 Αυγούστου 2018 (ημερομηνία Β’ επαναληπτικής Συνέλευσης, με αρχική ημερομηνία πρόσκλησης τις 13 Αυγούστου και ημερομηνία πρώτης επαναληπτικής Συνέλευσης τις 20 Αυγούστου).

Μεταξύ άλλων θεμάτων, στην ημερήσια διάταξη περιέχονται και τα εξής:

– Υποβολή και Έγκριση των αναθεωρημένων α’ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, β’ της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) της κοινής έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997

– Τροποποίηση της απόφασης της Γ.Σ. της 07.02.2018 για την έγκριση της συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τια διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν. 1667/1986, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 98 του Ν. 4316/2014 και των άρθρων 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

– Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Αυγούστου στις 19.30 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.