ΑΡΘΡΟ

Της Βασιλικής Γ. Χατζοπούλου

Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων ΜΒΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

Η δικαιόχρηση είναι ένα σύστημα εμπορίας αγαθών ή/και υπηρεσιών ή/και τεχνολογίας, η οποία βασίζεται σε μια στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ νομικά και οικονομικά ξεχωριστών και ανεξάρτητων επιχειρήσεων, του Δικαιοπάροχου και του ανεξάρτητου Δικαιοδόχου του, σύμφωνα με την οποία ο Δικαιοπάροχος παραχωρεί σε κάθε ανεξάρτητο Δικαιοδόχο του το δικαίωμα και επιβάλλει την υποχρέωση, να διατηρεί μία επιχείρηση σύμφωνα με τα πρότυπα του Δικαιοπάροχου.

Το δικαίωμα επιτρέπει και υποχρεώνει τον κάθε Δικαιοδόχο, με αντάλλαγμα την άμεση ή έμμεση οικονομική αντιπαροχή, να χρησιμοποιήσει την εμπορική επωνυμία του Δικαιοπάροχου ή/και το εμπορικό σήμα ή/και το σήμα υπηρεσίας, την τεχνογνωσία, τις επιχειρηματικές και τεχνικές μεθόδους, το διαδικαστικό σύστημα και άλλη βιομηχανική ή/και πνευματική ιδιοκτησία, υποστηριζόμενος από τη συνεχή παροχή εμπορικής και τεχνικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια και για όσο ισχύει η γραπτή σύμβαση δικαιόχρησης, η οποία συνήφθη μεταξύ των συμβαλλομένων για το σκοπό αυτό.

Ως «τεχνογνωσία» νοείται ένα πακέτο μη κατοχυρωμένων πρακτικών πληροφοριών, που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές του Δικαιοπάροχου, που είναι απόρρητο, ουσιώδες και προσδιορισμένο.

Με τον όρο «απόρρητο» εννοούμε ότι η τεχνογνωσία δεν είναι ευρύτερα γνωστή ή εύκολα προσβάσιμη δεν περιορίζεται στη στενή έννοια ότι κάθε επιμέρους στοιχείο της τεχνογνωσίας θα πρέπει να είναι τελείως άγνωστο ή αδύνατο να αποκτηθεί εκτός της επιχείρησης του Δικαιοπάροχου.

Με τον όρο «ουσιαστική» εννοούμε ότι η τεχνογνωσία η οποία είναι σημαντική και χρήσιμη στον αγοραστή για τη χρήση, πώληση ή μεταπώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών της σύμβασης.

Ο όρος «αναγνωρίζεται» σημαίνει ότι η τεχνογνωσία πρέπει να περιγράφεται κατά τρόπο αρκούντως περιεκτικό, ώστε να καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια του απόρρητου και της ουσιαστικότητας.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Ο Δικαιοπάροχος είναι αυτός που ξεκινά και σε βάθος χρόνου διαφυλάσσει το δίκτυο της δικαιόχρησης το οποίο, σε μία αγορά, αποτελείται από το Δικαιοπάροχο και τους ανεξάρτητους Δικαιοδόχους του.

2.2 Οι δεσμεύσεις του Δικαιοπάροχου:

Ο Δικαιοπάροχος

1. Θα πρέπει να λειτουργεί με επιτυχία την επιχειρηματική ιδέα στη σχετική αγορά για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους και μία τουλάχιστον πιλοτική μονάδα πριν εκκινήσει το δικό του δίκτυο δικαιόχρησης στην εν λόγω αγορά.

2. Θα πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης, ή να έχει τα νόμιμα δικαιώματα για τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή άλλου διακριτικού του δικτύου του.

3. Θα πρέπει να αναγνωρίζει του δικαιοδόχους του ως ανεξάρτητους επιχειρηματίες και δεν θα πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να τους αντιμετωπίζει ως υφιστάμενους υπαλλήλους.

4. Θα πρέπει να παρέχει στον ανεξάρτητο Δικαιοδόχο αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή εμπορική ή/και τεχνική βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

5. Θα πρέπει να παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία η οποία μεταφέρθηκε ή/και τέθηκε στη διάθεση του Δικαιοδόχου, η διατήρηση και η ανάπτυξη της οποίας είναι υπό την ευθύνη του δικαιοπάροχου.

6. Θα πρέπει να μεταβιβάζει ή/και να διαθέτει την τεχνογνωσία στον δικαιοδόχο μέσω επαρκών μέσων ενημέρωσης και εκπαίδευσης, αλλά και να παρακολουθεί και να ελέγχει την ορθή χρήση της εν λόγω τεχνογνωσίας.

7. Θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση πληροφοριών από Δικαιοδόχους, προκειμένου να διατηρήσει και να αναπτύξει την τεχνογνωσία η οποία μεταφέρθηκε ή/και διατέθηκε σε αυτούς.

8. Κατά την προσυμβατική, συμβατική και μετασυμβατική φάση της σχέσης τους με τους Δικαιοδόχους, θα πρέπει να επιδιώκει να αποφευχθεί η παράνομη χρήση ή ειδικότερα η μετάδοση της τεχνογνωσίας σε ανταγωνιστικά δίκτυα, έτσι ώστε να αποφευχθεί το να θιγούν τα συμφέροντα του δικτύου.

9. Θα πρέπει να επενδύει με κατάλληλο τρόπο τους πόρους τους, οικονομικούς και ανθρώπινους, για την προώθηση της εμπορικής του επωνυμίας του και να συμμετέχει στην έρευνα και την καινοτομία, που θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και συνέχεια της επιχειρηματικής του ιδέας.

10. Θα πρέπει να ενημερώνει τους υποψήφιους και τους ανεξάρτητους δικαιοδόχους του για το διαδικτυακό του εμπόριο και/ή την πολιτική πωλήσεων.

11. Θα πρέπει να επιδιώκει να διασφαλίζει τα συμφέροντα του δικτύου κατά την ανάπτυξη του διαδικτυακού εμπορίου και/ή της πολιτικής πωλήσεών του (του Δικαιοπάροχου)

2.3 Οι δεσμεύσεις του κάθε Δικαιοδόχου:

Ο Δικαιοδόχος:

1. Θα πρέπει να αποδέχεται την υποχρέωση να συνεργάζεται πιστά με τον Δικαιοπάροχο για την εξασφάλιση της επιτυχίας του δικτύου στο οποίο ο δικαιοδόχος έχει ενταχθεί, ως ένας ενημερωμένος και πλήρως ανεξάρτητος επιχειρηματίας.

2. Θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη της επιχείρησης δικαιόχρησης και τη διατήρηση της κοινής ταυτότητας και της καλής φήμης του δικτύου δικαιόχρησης.

3. Θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα ανθρώπινα και οικονομικά μέσα τα οποία εμπλέκονται στην επιχείρηση δικαιόχρησής του και να είναι υπεύθυνος ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας, σε σχέση με τρίτους, για τις πράξεις του στο πλαίσιο του συστήματος δικαιόχρησης·

4. Θα πρέπει να ενεργεί με εντιμότητα έναντι καθενός εκ των υπολοίπων Δικαιοδόχων του δικτύου, καθώς και έναντι του δικτύου του ίδιου.·

5. Θα πρέπει να παρέχει στον Δικαιοπάροχο επιβεβαιωτικά στοιχεία λειτουργίας για να διευκολύνει τον προσδιορισμό των επιδόσεων και τις οικονομικές καταστάσεις που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική καθοδήγηση της διοίκησης.

6. Θα πρέπει να επιτρέπει στον Δικαιοπάροχο να διασφαλίσει ότι η ποιότητα και η εικόνα της επιχειρηματικής ιδέας διατηρούνται σωστά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δικαιοδόχο στον πελάτη/καταναλωτής.

7. Θα πρέπει να αναγνωρίζει τις ευθύνες του ως ένας πλήρως ανεξάρτητος επιχειρηματίας απέναντι στον πελάτη/καταναλωτή.·

8. Θα πρέπει να μην αποκαλύπτει σε τρίτους την τεχνογνωσία και άλλο πληροφοριακό υλικό σχετικά με την λειτουργία του συστήματος δικαιόχρησης τα οποία παρέχονται από το Δικαιοπάροχο, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά τη λύση της σύμβασης δικαιόχρησης.

2.4 Οι διαρκείς δεσμεύσεις των δύο μερών:

Οι δύο συμβαλλόμενοι

1. Θα πρέπει να επιδιώκουν τη διασφάλιση της εικόνας και της φήμη του δικτύου κατά της λειτουργία των επιχειρήσεων τους·

2. Θα πρέπει να επιδείξουν καλή πίστη και εντιμότητα στις συναλλαγές μεταξύ τους. Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει να δώσουν έγγραφη προειδοποίηση για οποιαδήποτε αθέτηση της σύμβασης και να επιτρέπουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός εάν δεν ενδείκνυται, στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να θεραπεύσει την παραβίαση·

3. Θα πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα του πληροφοριακού υλικού σχετικά με την επιχειρηματική ιδέα δικαιόχρησης που παρέχονται από το ένα μέρος στο άλλο.·

4. Θα πρέπει να επιλύουν τις καταγγελίες, τα παράπονα και τις διαφορές τους με καλή πίστη και καλή θέληση μέσω της δίκαιης και εύλογης επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης·

v. θα πρέπει κατά περίπτωση και εφόσον τα μέρη δεν έχουν κατορθώσει να επιλύσουν μία διαφορά τους μέσω της άμεσης διαπραγμάτευσης, να ζητούν με καλή πίστη την διαμεσολάβηση πριν τη προσφυγή και/ή την διαιτησία που οργανώνεται ή εγκρίνεται από κάποιον Εθνικό Σύνδεσμο Μέλος της EFF.