ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι πράξεις, το ύψος και η διαδικασία χρηματοδότησης της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος Α.Ε. μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, με την συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται οι πράξεις δημόσιας ωφελείας της εταιρείας, ως καθολικής διαδόχου, κατόπιν απόσχισης, στον κλάδο Διανομής Αερίου της ΔΕΠΑ ΑΕ, που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, όπως επίσης, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης και τέλος οι υποχρεώσεις της εταιρείας.

Η επιχορήγηση βάσει της απόφασης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ αφορά ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου.

Τα έργα που θα λάβουν την εν λόγω επιχορήγηση είναι η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εκτιμάται σε 64,2 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 50% από το Π.Δ.Ε. Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου δια- νομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και συγκεκριμένα στις νομαρχίες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Το δίκτυο διανομής που θα αναπτυχθεί θα καλύψει έξι (6) κεντρικούς Δήμους των παραπάνω αναφερόμενων νομών: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας (Νομός Έβρου), Κομοτηνής (Νομός Ροδόπης), Ξάνθης (Νομός Ξάνθης), Δράμας (Νομός Δράμας) και Καβάλας (Νομός Καβάλας). Περιοχές της Περιφέρειας καλύπτονται ήδη από δίκτυο διανομής φυσικού αερίου με υφιστάμενη δομή περίπου 150 χλμ. δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές.

Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς των οικιακών καταναλωτών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης μήκους περίπου 485 χλμ., δικτύου μέσης πίεσης μήκους περίπου 9 χλμ. και 9 σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης πίεσης (Μ/Ρ). Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 5 έτη.

Τα ως άνω έργα θα χρηματοδοτηθούν από Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ μετά από σχετική αξιολόγηση που διενεργούν οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης. Ο τελικός προϋπολογισμός των έργων, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, θα διαμορφωθεί από το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014- 2020.