Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Μέσα στις επόμενες ημέρες κι αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, θα προκηρυχθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας η σύμβαση προμηθειών με τίτλο «Επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού», προϋπολογισμού 752.920,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού ασφαλείας και η εκτέλεση ειδικών εργασιών και ελέγχων για τους αναβατήρες συρόμενος μονοθέσιος με κωδική ονομασία «Συρόμενος μονοθέσιος Σ.Α.Υ.» και εναέριος διθέσιος με κωδική ονομασία «Εναέριος διθέσιος Ε.Α.2» του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού με στόχο την αντιμετώπιση των τεχνικών τους προβλημάτων και την σταδιακή επαναλειτουργίας τους.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου, ο οποίος θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, είναι δύο έτη από την υπογραφή της. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2021.

Η τεχνική έκθεση για την προμήθεια συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.