Έως 10 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Νοσοκομείου Δράμας, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022. Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή των Γ.Ε.Λ και ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μεταγραφών στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα , καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10% με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζόμενων.

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» & «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» όπου:

 • Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
 • Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
 • Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται

Συγκεκριμένα στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2021 έως 10/9/2021 και ώρα 8:00 με 14:00.

Δικαιολογητικά εγγραφής για το Α εξάμηνο

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι υποψήφιοι για την εγγραφή τους είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης :α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών & άδεια παραμονής. Αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν από δημόσια υπηρεσία.
 7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3.
 8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.
 9. Για την ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου επιπλέον κατοχή Διπλώματος Β Κατηγορίας Οχημάτων.

Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση όλων των ενστάσεων.

Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ σπουδών της ειδικότητας Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει το Β εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας σε άλλο ΙΕΚ.

Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2021 έως 10/9/2021 και ώρα 8:00 με 14:00.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Δράμας στα τηλέφωνα 2521350280 & 2521057194 και στο Ε-mail: [email protected]. Τον Σεπτέμβριο καθημερινά από τις 8.00 έως τις 14.00 και στη διεύθυνση τέρμα Ιπποκράτους.