To επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2021-2024 στοχεύει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών, στη βελτίωση της λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και στην ολοκλήρωση
της εφαρμογής e-περιουσιολόγιο. Τα τρία αυτά μακροπρόθεσμα έργα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Αρχής.

 

Στόχος του σχεδίου «Εθνική στρατηγική είσπραξης», όπως ονομάζεται,
είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη
διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση
να εγγυηθεί άμεσα και σε μεγάλο ποσοστό την
τακτοποίησή τους.

Πλήρης καταγραφή

Η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων φορολογούμενων, δρομολογείται για το 2021. Δέκα χρόνια μετά από την ψήφιση νομοθετικής διάταξης από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και πέντε χρόνια από τις εξαγγελίες για την εφαρμογή του, φαίνεται
ότι, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, δεν θα υπάρξει νέα αναβολή.

Mε το e-περιουσιολόγιοη εφορία αποκτά «μάτι» στην περιουσία όλων των φυσικών προσώπων, ενώ θα παρακολουθεί κάθε μεταβολή της και θα διασταυρώνει τα στοιχεία της εφαρμογής με άλλα στοιχεία. Η πλήρης λειτουργία της θα βοηθήσει τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες να προσδιορίζουν το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου με βάση τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις του στις τράπεζες.

Εκσυγχρονισμός

Στα μεσοπρόθεσμα έργα της περιόδου περιλαμβάνονται ακόμα:

 • Ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (2022).
 • Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Υλοποίηση συστήματος Single Window ΔΤΔ (2022).
 • Ο εκσυγχρονισμός φορολογικών υπηρεσιών – Ομάδα Έργου (2021).
 • Η ανάπτυξη φορολογικής και τελωνειακής Ακαδημίας (2021).
 • Η υλοποίηση στρατηγικής πληροφορικής – Ομάδα Έργου (2024).
 • Η υλοποίηση σχεδίου στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς – Ομάδα Έργου (2021).
 • Η υλοποίηση του πλαισίου MASP στις τελωνειακές διαδικασίες (2023).
 • Η προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) παρακολούθησης των
  κρίσιμων δεικτών απόδοσης της ΑΑΔΕ (2021).
 • Η ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης
  του συστήματος εισροών-εκροών στα καύσιμα (2021).
 • Η παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτων της χώρας (2021).
 • Η δημιουργία περιβάλλοντος ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων της ΑΑΔΕ (2023).

Επιχειρησιακό σχέδιο 2021-2022

Είκοσι έργα περιλαμβάνονται στον άμεσο επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τα 19 εξ αυτών να έχουν ορίζοντα υλοποίησης το τρέχον έτος και μόνο ένα να υλοποιείται το 2022.

Πρόκειται για τα εξής:

 • Ηλεκτρονική υποβολή δελτίων αποστολής.
 • Υλοποίηση νέων εφαρμογών ή βελτίωση υπαρχόντων για την υποδοχή στοιχείων τρίτων φορέων σε σχέση με την επέκταση της ΠΟΛ, μέχρι 31/12/2019.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής προληπτικών ελέγχων για ΥΕΔΔΕ.
 • Υποβολή καταστάσεων πελατών προμηθευτών εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού (ν. 4410/2016, αρθ. 6) στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ).
 • Η υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας να οδηγεί στην προσυμπλήρωση των στοιχείων της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας του Ε2.
 • Ένταξη των τελωνειακών υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο.
 • Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων.
 • Ηλεκτρονική υποβολή εργολαβικών συμβάσεων (αρ. 19 ν. 820/1978, ΠΟΛ.1165/1990).
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης μεταβολών ακινήτων (Ε9) από τους συμβολαιογράφους.
 • Αναβάθμιση της εφαρμογής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.
 • Υλοποίηση στο υποσύστημα ICISnet των αδειών του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 (καφές – ηλεκτρονικό τσιγάρο).
 • Μηχανογραφική υλοποίηση των διαδικασιών διακίνησης παρακολούθησης και επιβολής ΕΦΚ στα προϊόντα του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (καφές – ηλεκτρονικό τσιγάρο).
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
 • Ελεγχος αυθεντικότητας προϊόντων λικέρ μαστίχας, λικέρ μαστίχας spirit, λικέρ μαστίχας Χίου.
 • Διερευνητικός έλεγχος ακρυλαμιδίου σε δείγματα συσκευασμένων ελαιών, με σκοπό τον έλεγχο της έκθεσης των καταναλωτών σε τοξικούς και καρκινογόνους παράγοντες και την προστασία του εθνικού προϊόντος.
 • Ελεγχος συμμόρφωσης διατροφικής δήλωσης τροφίμων, με σκοπό τη σωστή ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών.
 • Ενταξη των δικαστικών προσφυγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της λειτουργίας της ΔΕΔ. Επέκταση της χρήσης του σε όλες τις ΔΟΥ.
 • Ανάπτυξη συστήματος αυτόματων συμψηφισμών αμοιβαίων ανταπαιτήσεων με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με υλοποίηση της α’ φάσης μέχρι 31/12/2020 και ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης εντός 3 ετών.
 • Διασύνδεση Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων με το ICISnet.
 • Ενημέρωση της αποθήκης δεδομένων των υποσυστημάτων διαχείρισης και διενέργειας του ΟΠΣ ELENXIS με τα παραστατικά των συστημάτων Εισαγωγών – Εξαγωγών, Διαμετακόμισης, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Ανάλυσης
  Κινδύνου και Τελωνειακού και Ελεγκτικού Προφίλ του ΟΠΣ ICISnet.

Έλεγχοι

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προγραμματίζουν για φέτος περισσότερους από 25.000 φορολογικούς ελέγχους. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορά κατ’ αρχάς ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων θα διενεργηθούν τουλάχιστον 800 έλεγχοι – έρευνες, 10.700 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και 6.000 εμφανείς μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι. Η αναλυτική κατανομή των 17.500 ελέγχων και ερευνών ανά ΥΕΔΔΕ θα οριστεί με το Σχέδιο Δράσης του έτους 2021, που
θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.

Παράλληλα, θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Προτεραιότητα θα δοθεί:

 • Σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων που έχουν συνταχθεί με αξία ακινήτου άνω των 80.000 ευρώ.
 • Σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, στις οποίες περιλαμβάνονται κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια, μερίδες και γενικά επιχειρήσεις μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο.
 • Σε υποθέσεις φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες στην υποβληθείσα δήλωση έχουν αναγραφεί ενυπόθηκα χρέη από δάνεια.

Πηγή: real.gr