Το Dikaiologitika News σας παρουσιάζει όλες τις παροχές που θα δώσει ο e-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους το 2021. Τι προβλέπεται με βάση τον προϋπολογισμό.

Ασφαλιστικές παροχές ύψους 26 δισ ευρώ περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του e-ΕΦΚΑ για το 2021 ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΚΑ. Ειδικότερα για το 2021 προβλέπονται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που σας παρουσιάζει το Dikaiologitika News τα ποσά που θα διατεθούν σε συντάξεις, οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, δώρα εορτών και παροχές πρόνοιας.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό εμφανίζεται πλεόνασμα 160,2 εκατ. ευρώ για τον e-ΕΦΚΑ ενώ το ταμειακό αποτέλεσμα των τριών κλάδων ασφάλισης αναμένεται να διαμορφωθεί στις 31.12.2021 στο ποσό των 160,2 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης ποσού 482,35 εκατ. ευρώ για το έτος 2020. Το δε δημοσιονομικό αποτέλεσμα (δηλ. μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων) αναμένεται να διαμορφωθεί σε 260,4 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης έτους 2020 ποσού 224,85 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα μέσα στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ αναφέρεται ότι τα αναδρομικά των κληρονόμων θα ολοκληρωθεί η πληρωμή τους εντός του 2021 καθώς όπως αναφέρεται απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα συντονισμού ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων κληρονόμων. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα, ήτοι μη συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων 285 εκ. €, διαμορφώνει πλεόνασμα ύψους ποσού 33.685.000 €.

Αναλυτικότερα:

* Οι παροχές συντάξεων συνολικού ποσού 25.655.500.000 € αναλυτικά έχουν:
Συντάξεις αναπηρίας: συνολικής εκτίμησης ποσού 1.870.500.000 €.
Συντάξεις γήρατος: εκτιμώνται στο ποσό των 19.765.000.000 €.

Συντάξεις λόγω θανάτου: προβλέπεται ποσό 4.020.000.000 €
Η κατηγορία συντάξεων γήρατος έχει επιβαρυνθεί με ποσό 200 εκ. κατά το μέρος της αδιάθετης κρατικής επιχορήγησης για την πληρωμή αναδρομικών συντάξεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του ν. 4734/20 σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων συνταξιούχων, που θα πληρωθεί εντός του 2021.

* Παροχές ΕΚΑΣ: Λόγω κατάργησης του ΕΚΑΣ από 1/1/2020, εγγράφεται πίστωση 3.000.000 € προκειμένου να τακτοποιηθούν υποχρεώσεις ΕΚΑΣ και αντισταθμικών μέτρων ΕΚΑΣ, που τυχόν θα προκύψουν από την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί :

1. Δώρα Εορτών και Επιδόματος Αδείας ποσού 70.000.000€ αφορά το Δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας που χορηγείται στους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Ποσό 5.500.000 € για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ασφαλισμένων σε άλλους φορείς, καθώς και για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης άλλων φορέων εκτός ΕΦΚΑ.

3. Ποσό 300.000 € για συμμετοχή του ΕΦΚΑ σε παροχή αποζημιώσεων απολυομένων – εφάπαξ σε υπαλλήλους του με ειδικές διατάξεις.
4. Φροντίδα νοσηλείας συνταξιούχων κατ’ οίκον. Εγγράφεται πίστωση ποσού 500.000 €

Επίσης, έχουν προβλεφθεί:

* Παροχές Επικουρικής Ασφάλισης: ποσού 73.000.000 € το οποίο αφορά σε προ συνταξιοδοτική παροχή του τ. ΕΤΑΤ.Παροχές ανεργίας και στράτευσης: ποσού 2.300.000 € σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

* Επιδόματα ασθενείας: Οι εργαζόμενοι άμεσα ασφαλισμένοι, δικαιούνται επιδόματος, εφόσον κριθούν ανίκανοι για εργασία, λόγω νόσου ή ατυχήματος. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται για το έτος 2021 σε ποσό 104.000.000 €.

* Επιδόματα μητρότητας: Για χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε άμεσα ασφαλισμένες, προϋπολογίζεται για το 2021 ποσό 80.500.000 €.
* Βοηθήματα λόγω θανάτου: Προβλέφθηκε ποσό 75.600.000 €.

* Βοηθήματα εφάπαξ: Έγινε πρόβλεψη ποσού 340.000 € που ενδεχομένως απαιτηθεί για τη χορήγηση εφάπαξ σε υπαλλήλους e- ΕΦΚΑ που προέρχονται από φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ και που θα εξέλθουν εντός του 2021 και δικαιούνται αναλογία του εφάπαξ μέχρι 31.12.05, καθώς ο κλάδος Κύριας Ασφάλισης εισέπραττε τις αναλογούσες εισφορές.

* Λοιπές Παροχές Πρόνοιας: προβλέφθηκε ποσό 4.300.000 € και για
* Οικογενειακά βοηθήματα /παροχές γάμου/αεροθεραπείας ποσό 60.000 €.

* Λοιπές Παροχές Πρόνοιας σε χρήμα συνολικό ποσό 17.600.000 €, εκ των οποίων ποσό 16.500.000 € αφορά στη συμμετοχή του e-ΕΦΚΑ στη λειτουργία
των Παιδικών κατασκηνώσεων της θερινής περιόδου έτους 2021, το δε υπολειπόμενο ποσό των 1.100.000 € αφορά σε λοιπές προνοιακές παροχές.

Απλήρωτες υποχρεώσεις

Πέραν των αναγκαίων για τη χρήση του 2021 πιστώσεων, γίνεται πρόβλεψη των εκκρεμών υποχρεώσεων μέχρι 31.12.20 του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών, συνολικού ποσού 325 εκ. €, εκ των οποίων ποσό 111 εκ. € αφορά σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κλ. Υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ στον e-ΕΦΚΑ, ποσό 14 εκ. € αφορά σε απλήρωτες υποχρεώσειςλειτουργικών δαπανών.

Το υπόλοιπο ποσό των 200 εκ. € αφορά το μέρος της αδιάθετης κρατικής επιχορήγησης, συνολικού ποσού 1,4 δις €, που εκτιμάται ότι θα εμφανίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.20, αφορά δε, στην πληρωμή αναδρομικών συντάξεων με βάση δικαστικές αποφάσεις ΣτΕ, σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων συνταξιούχων, που θα πληρωθούν εντός του 2021.

Η χρονική στιγμή που καταβλήθηκαν τα αναδρομικά ποσά στους ενεργούς συνταξιούχους –Οκτώβριος 2020- σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συλλογή των απαιτουμένων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών, απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα συντονισμού ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων κληρονόμων.

Για το λόγο αυτό και επειδή εκτιμάται ότι το ποσό αυτό θα εκταμιευτεί εντός του 2021, αυξάνεται τεχνητά το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων του 2020, με ισόποση μεταβολή υποχρεώσεων στις 31.12.21, που δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του κλάδου Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών.

O Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ αναμένεται να παρουσιάσει απλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 100 εκ. € την 31η.12.20.

Πηγή: dikaiologitika.gr