Στην πρόσληψη 80 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, προχωρά ο Δήμος Δράμας. Στην ειδικότητα ΥΕ καθαριστές, καθαρίστριες σχολικών μονάδων, περιλαμβάνονται 27 άτομα μερικής απασχόλησης (3 ώρες) και 53 άτομα πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 9 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δράμας.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Πηγή: ertnews.gr