Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου διενεργεί διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», με απώτερο στόχο την ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου, βάσει των αναμενόμενων φόρτισης Η/Ο.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) αφορά στη χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου εργάζεται συστηματικά για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών.

Η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου απαρτίζεται από τα ακόλουθα στάδια:

Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης

Ολοκλήρωση φακέλου Σ.Φ.Η.Ο του Δήμου

Σε αυτή την προσπάθεια ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου προσδοκά στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, καθώς και με σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε να αντληθούν από τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία όλων των δημοτών πολύτιμα στοιχεία για τη βελτίωση της στρατηγικής του Δήμου.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://sfhodimosneurokopiou.questionpro.com/