Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας Πυροπροστασίας, ανακοίνωσε ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου.

Η σχετική ειδικότητα είναι ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 2 μήνες. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, για τη συγκεκριμένη ειδικότητα δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Ως γενικά προσόντα πρόσληψης αναφέρονται τα εξής:

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες

2.Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως Τετάρτη 14/7/2021 στις 12.00 μ.μ.