Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, δύο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν την έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης, συνολικού ύψους περίπου 1,5 ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι προτάσεις αφορούν την αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών του Δήμου και συγκεκριμένα του Δημοτικού Ωδείου και του κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΑ».

Για το Δημοτικό Ωδείο η πρόταση χρηματοδότησης έχει τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δράμας» και συνολικό προϋπολογισμό 739.815,43 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού (655,255,43 ευρώ) αφορά το υποέργο της προμήθειας εξοπλισμού αναβάθμισης του Δημοτικού Ωδείου. Συγκεκριμένα, θα γίνει δηλαδή προμήθεια εξοπλισμού αντικατάστασης των υφιστάμενων ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού-αερισμού των δαπέδων και των καθισμάτων του Δημοτικού Ωδείου. Στην πρόταση περιλαμβάνονται ακόμη υποέργα για προμήθεια μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου (74.560 ευρώ) και για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διοίκηση του έργου (10.000 ευρώ).

Για τον κινηματογράφο «ΟΛΥΜΠΙΑ» η πρόταση χρηματοδότησης έχει τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του κινηματογράφου “ΟΛΥΜΠΙΑ” και συνολικό προϋπολογισμό 739.752,38 ευρώ. Η πρόταση αφορά προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού αντικατάστασης των υφιστάμενων ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού-αερισμού των δαπέδων και των καθισμάτων του κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΑ».