Σε ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου, η οποία υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Λουλούδη, αναφέρονται τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου, με τις αριθ. 150/2021 και 151/2021 αποφάσεις αποφάσισε τη μείωση, για το έτος 20202, και τον καθορισμό ποσοστών μείωσης δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκενες και πολύτεκνες οικογένειες ως εξής:

Α. Μείωση 50%

-Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 12.000 € (Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας).

-Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 10.000 € προσαυξανόμενο κατά 2.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο [Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α)].

-Οικογένειες με ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% -80% με συνολικό εισόδημα έως 12.000 €. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 10.000 €.

-Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000 € και ατομικό τις 4.000 €.

Β. Απαλλαγή 100%

-Οικογένειες με ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και συνολικό εισόδημα έως 20.000 €.

-Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000 €.

-Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 6.000 €.

-Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 10.000 € προσαυξανόμενο κατά 2.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

-Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 4.000 € και ατομικό τις 2.500 €.

-Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Επισημάνσεις:

-Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 3838/2010 που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον/την γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

-Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό – δηλωθέν εισόδημα που λαμβάνεται υπ’ όψιν όλων όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενούμενων).

-Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης είναι φορολογικά ενήμερος απέναντι στον Δήμο.

-Οι παραπάνω μειώσεις ισχύουν με όριο κατανάλωσης τα 150 κυβικά μέτρα.

Κατάθεση δικαιολογητικών έως 31 Ιουλίου 2022 στα ΚΕΠ του Δήμου Δοξάτου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για όλες τις κατηγορίες:

 1. Έντυπη υπογεγραμμένη αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για το αληθές των δικαιολογητικών και ότι αν κάποιο δικαιολογητικό βρεθεί άκυρο θα επιστρέψουν το ποσό που ευεργετήθηκαν στο τριπλάσιο.
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 4. Αντίγραφο Δ.Α.Τ.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 6. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.
 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικιαζόμενης κατοικίας.
 8. Ε1 και εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους.
 9. Έντυπο Ε9
 10. Φορολογική ενημερότητα από τον Δήμο Δοξάτου.

Επιπλέον:

Για την κατηγορία των ΑμεΑ

 1. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ.

Για την κατηγορία των απόρων

 1. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης λόγω μη ύπαρξης.
 2. Απόφαση υπαγωγής στο ΚΕΑ.

Η χρήση των παραπάνω στοιχείων θα γίνει μόνο για τον λόγο της μείωσης ή απαλλαγής των τελών και ο Δήμος δεσμεύεται στην τήρηση του απορρήτου όλων των στοιχείων που προκύπτουν από τα έγγραφα και για τη μη δημοσιοποίησή τους.

Για την κατηγορία των τελών και φόρων που εισπράττονται από τη ΔΕΗ η απόφαση θα ισχύσει από το επόμενο έτος.

Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Λουλούδης