Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων covid από τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα ενοίκια του Ιανουαρίου.

Στο μεταξύ, με δύο τροποποιητικές αποφάσεις o υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά τις 20 Μαρτίου 2020 να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο (κατά 40%) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Προϋπόθεση να είχαν ενεργό ΚΑΔ στις 5 Νοεμβρίου, οπότε και ξεκίνησε το δεύτερο lockdown.

Ενοίκια Ιανουαρίου

Για τα ενοίκια του Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν αποζημίωση ίση με το 80% του μισθώματος που δεν εισέπραξαν ενώ στην περίπτωση που ο ενοικιαστής πλήρωσε μειωμένο ενοίκιο κατά 40%, τότε ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται με το 50% της ζημιάς που υπέστη.

Τα ποσά θα αρχίσουν να καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 15 Μαρτίου.

Στο μεταξύ η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε τη διαδικασία επεξεργασίας των δηλώσεων COVID για το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων οι δηλώσεις απορρίφθηκαν θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος από την ΑΑΔΕ για τους λόγους απόρριψης αλλά και για τυχών διορθώσεις που πρέπει να κάνουν.

Γι’ αυτό το σκοπό, θα ανοίξει εκ νέου πλατφόρμα για τη διόρθωση λαθών από τους ιδιοκτήτες για τις δηλώσεις του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Μέχρι τις 16 Μαρτίου αναμένεται να έχουν διενεργηθεί και άλλοι συμψηφισμοί με φορολογικές υποχρεώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020.

Αναδρομική μείωση ενοικίου 40%

Με τροποποίηση των αποφάσεων Α.1251/20.11.2020 και Α.1274/14.12.2020, προβλέπεται ότι δικαιούχοι της μείωσης ενοικίου κατά 40% για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 δεν είναι μόνο όσοι είχαν ενεργό ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 αλλά και όσοι απέκτησαν ΚΑΔ από τις 20/3/2020 και τον διατήρησαν ενεργό μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης προβλέπεται ότι:

«Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει.

β) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 20η Μαρτίου 2020, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ, όπως εμφανίζεται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ κατά την 5 η Νοεμβρίου 2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές κατά την ημερομηνία αυτή.».

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση των ιδιοκτητών για τις μειώσεις ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020, ισούται με το 50% της απώλειας του ενοικίου (δηλαδή 20% επί του αρχικού).

Πηγή: ertnews.gr