Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, σε έκτακτη διαδικτυακή, συνεδρίασή του, την 11-6-2024, επικυρώνοντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας της 11-6-2024, κηρύσσει καθολική αποχή των μελών του, τη Δευτέρα 17-6-2024, ημέρα κατάθεσης αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των εφαρμοστικών πράξεων του Ν 5073/2023, με τον οποίο καθιερώθηκε, αναδρομικά, τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι, με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους, οι επαγγελματικές αυτές ομάδες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται τα μεγάλα εισοδήματα και οι εταιρίες που δεν υπάγονται στις σχετικές ρυθμίσεις.

Οι επικαλούμενοι λόγοι ακύρωσης είναι κατά κύριο λόγο οι εξής:

  1. Η αντίθεση του τεκμηρίου, που θεσπίζουν οι διατάξεις των άρθρων 15 επ. του Ν. 5073/2023, στις συνταγματικές αρχές της ισότητας των πολιτών ενώπιον των δημόσιων βαρών, της αναλογικότητας και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, καθότι αντιμετωπίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες ως μισθωτούς, ενώ πρόκειται περί διαφορετικών κατηγοριών φορολογουμένων, όπως, άλλωστε, και το ίδιο το ΣτΕ έχει κρίνει.

Ταυτόχρονα, η αμφισβήτηση του τεκμηρίου, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας υποβολής σε φορολογικό έλεγχο, καθιστά το τεκμήριο επί της ουσίας αμάχητο και αλλοιώνεται η έννοια, η λογική και η φύση του φορολογικού ελέγχου.

  1. Η υπέρβαση των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 28Α παρ. 5 του Ν. 4172/2013 από την υπ’ αριθ. A.1055/2024 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία ουσιαστικά επεκτείνει τον έλεγχο και σε προηγούμενα φορολογικά έτη και σε άλλα φορολογικά αντικείμενα, πέραν της φορολογίας εισοδήματος.
  2. Το τεκμήριο του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος, κατ’ άρθρο 28Α του Ν. 4172/2013, δεν είναι συνταγματικά ανεκτό, καθόσον δεν αφορά εξωτερικές ενδείξεις ή στοιχεία άμεσα συναρτώμενα με το τεκμαιρόμενο συμπέρασμα, όπως απαιτεί η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά βασίζεται στη σύγκριση με τον κατώτατο μισθό των απασχολουμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι τελούν υπό διαφορετικές επαγγελματικές και εισοδηματικές συνθήκες σε σχέση με τους ασκούντες ατομική επιχείρηση.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αποστολή σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες – μέλη των φορέων που απαρτίζουν τη Συντονιστική Επιτροπή των Ελευθέρων Επαγγελματιών – Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων σχεδίων/υποδειγμάτων ενδικοφανών προσφυγών προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, με τις οποίες θα προσβάλλονται τα ατομικά εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων και ακολούθως θα διανεμηθούν υποδείγματα προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Δ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Δ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17.06.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, σε έκτακτη διαδικτυακή, συνεδρίασή του, σήμερα 11-6-2024, επικυρώνοντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας της 11-6-2024 κηρύσσει καθολική αποχή των μελών του, τη Δευτέρα 17-6-2024, ημέρα κατάθεσης αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά των εφαρμοστικών πράξεων του Ν 5073/2023, με τον οποίο καθιερώθηκε, αναδρομικά, τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι, με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους, οι επαγγελματικές αυτές ομάδες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται τα μεγάλα εισοδήματα και οι εταιρίες οι οποίες δεν υπάγονται στις σχετικές ρυθμίσεις.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαεπτά (17) στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.

– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης / αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά την ημέρα της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – οι συνάδελφοι, να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.