ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως Εταίρος, διοργάνωσε διήμερη διαδικτυακή διασυνοριακή ημερίδα με θέμα «Πώς η Τηλεϊατρική μπορεί να υποστηρίξει απομακρυσμένες περιοχές και καταστάσεις πανδημίας» στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου, από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014 – 2020, έργου «Έξυπνη Ιατρική» (Smart Medicine – SMART_MED).

Το έργο έχει εγκριθεί στον Άξονα 4: «A socially inclusive cross-border area» (Μια κοινωνικά εντάξιμη διασυνοριακή περιοχή) και συγκεκριμένα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9a: «Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services» (Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα κοινότητας).

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

-Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Ντιμίντοβγκραντ της Βουλγαρίας (Municipality of Dimitrovgrad)

-Εταίρος Έργου 2: Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

-Εταίρος Έργου 3: Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

Η διασυνοριακή διημερίδα πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας ZOOM την Τετάρτη 19/01/2022 καθώς και την Πέμπτη 20/01/2022 κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.

Στη διασυνοριακή διημερίδα συζητήθηκε ο ρόλος της ψηφιακής εξέλιξης της Ιατρικής επιστήμης και της τηλεϊατρικής για την εκπαίδευση, τη δικτύωση και τις επιχειρήσεις, καθώς και η αποτελεσματικότητά της, στην υποστήριξη απομακρυσμένων περιοχών καθώς και σε πανδημικές καταστάσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σχεδόν τρία χρόνια τώρα, του Sars Covid-19. Διακεκριμένοι εκπρόσωποι της Ιατρικής και της Τεχνολογίας παρουσίασαν τις απόψεις τους για τα αποτελέσματα του έργου και τις προοπτικές που μπορούν να καταστήσουν την Τηλεϊατρική σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της θεραπείας και της πρόληψης.

Κατά το διήμερο της συνάντησης, έγινε αναφορά στην Τηλεϊατρική και στις σύγχρονες τάσεις στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας και στη δυνατότητα μορφοποίησης των συστημάτων τηλεϊατρικής ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται στην κάθε κοινότητα. Επίσης, συζητήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις της υφιστάμενης κρίσης των υπηρεσιών υγείας που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των υπηρεσιών, παρουσιάζοντας το ρόλο που μπορεί να επιτελέσει η Τηλεϊατρική στην βελτιστοποίηση των εν λόγω παροχών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε αναφορά στην

αναγκαιότητα της εφαρμογής της Τηλεϊατρικής στην ελληνική επικράτεια, αλλά και στους περιορισμούς και τους κρίσιμους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ευρεία χρήση της ως μέσου παροχής των υπηρεσιών φροντίδας, πρόληψης και υγείας.