ΑΡΘΡΟ

Του Γ.Κ. Χατζόπουλου

Τ. Λυκειάρχη

 

 

(συνέχεια από το προηγούμενο)

Ασφαλώς, κάποιος κανονισμός υπήρχε παλαιότερα. Την πληροφορία την έχομε από ένα πρακτικό της 29ης Αυγούστου 1895 στο οποίο αναφέρεται ότι στο πρακτικό της 14ης Μαΐου 1895 εκτίθενται σαφέστερα τα καθήκοντα των Εφόρων και Επιτρόπων. Αν και το πρακτικό της 14ης Μαΐου 1985 το αναζητήσαμε επίμονα, στάθηκε αδύνατο να το βρούμε. Η πληροφορία όμως αυτή γεννά εύλογα μερικά ερωτήματα.

Αν και το πρακτικό της 29ης Αυγούστου 1895 μας πληροφορεί ότι στο πρακτικό της 14ης Μαΐου 1895 εκτίθενται σαφέστερον τα καθήκοντα των εφόρων και των Επιτρόπων, όμως συνιστά ο αοίδιμος Ιεράρχης Χρυσόστομος (Καλαφάτης) στους ταγούς της Χωριστής τη σύνταξη είδους κανονισμού, ο οποίος να καθορίζει τον τρόπο εκλογής, τη διάρκεια και τη δικαιοδοσία των τριών σωματείων της Κοινότητος, δηλαδή της Δημογεροντίας, της Εφορείας των Σχολών και της Επιτροπής της Ιεράς Εκκλησίας. Και έτσι με τη σύνταξη του κανονισμού θα αρθεί στο μέλλον κάθε διαίρεση και θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα κοινοτικά, εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά πράγματα. Αφού όμως υπήρχε από ετών ένα τέτοιο πρακτικό, γιατί θεωρήθηκε απαραίτητη η σύνταξη και άλλου; Ίσως το υπάρχον να μη καθόριζε σαφέστατα τις αρμοδιότητες των τριών σωματείων με αποτέλεσμα να έρχονται οι διοικούντες αυτά σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ίσως ακόμη να ήταν άγραφο, δηλαδή οι αρμοδιότητες των τριών σωματείων να είχαν καθορισθεί προφορικά με αποτέλεσμα κάποιοι όροι του να λησμονηθήκανε ή σκόπιμα να τοποθετήθηκαν στο μουσείο της λήθης.

Ο αοίδιμος ιεράρχης προτείνει τη σύνταξη κανονισμού. Και η πρότασή του γίνεται παμψηφεί δεκτή από τους συνελθόντες και αμέσως με τη συναίνεση όλων προβαίνει στη σύνταξη του κανονισμού με τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες από εδώ και πέρα θα έχουν ισχύ νόμου για την ευλογημένη Κοινότητα:

«Αι εκλογαί γίνονται κατά διετίαν, την εορτήν των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ήτοι την 29ην Ιουνίου μηνός. Δικαίωμα ψήφου έχουσι πάντες οι ορθόδοξοι κάτοικοι της Κοινότητος, οι πιστοί εις την Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν, όσοι διέμειναν εν τη Κοινότητι τουλάχιστον επί τρία έτη. Έχουσι δικαίωμα εκλογέως μέν πάντες οι έχοντες συμπεπληρωμένον το 25ον έτος της ηλικίας των, εκλεξίμου δε οι έχοντες συμπεπληρωμένον το 30ον έτος. Έκαστον εκ των τριών σωματείων αποτελείται εκ πέντε Μελών, ήτοι πέντε Δημογερόντων συμπεριλαμβανομένου και του Μουχτάρη ως πέμπτου, πέντε Εφόρων και πέντε Επιτρόπων. Αι εκλογαί γίνονται εν τη αιθούση του σχολείου, αφού προηγουμένως προ μιας εβδομάδος αναγγελθή τούτο επ’ εκκλησίας υπό του ιερέως και τοιχοκολληθή και επί της θύρας της εκκλησίας, προεδρεύει δε της συνεδριάσεως ο επί τούτω υπό της Ιεράς Μητροπόλεως αποστελλόμενος Έξαρχος. Γίνονται δε αι εκλογαί διά ψηφοφορίας μυστικής. Έκαστον σωματείον διενεργεί τα καθήκοντα και δικαιώματα τα υπαγόμενα εις τον κύκλον της δικαιοδοσίας του. Μόνον δε η εκλογή του προσωπικού των σχολείων γίνεται από κοινού υπό της Εφορείας των σχολών και της Επιτροπής της Ιεράς Εκκλησίας.

Πρακτικόν της συνελεύσεως καταχωρίζεται εις τον παρόντα κώδικα αναγράφον τα κατά την εκλογήν των Σωματείων. Εν αντιγράφω δε υποβάλλεται υπό του προεδρεύοντος το πρακτικόν εις την Ιεράν Μητρόπολιν, ήτις εγκρίνει αναλόγως και επικυροί τας εκλογάς και διά γράμματος αναγιγνωσκομένου επ’ εκκλησίας καταστέφει διά των ευχών της εκκλησίας τούς θεαρέστως εργασθέντας και εξαγγέλλει εις τον χριστεπώνυμον λαόν τους εκλεγμένους εις την διαχείρισιν των κοινών πραγμάτων.

Εγένετο και επεψηφίσθη και υπεγράφη.

Εν Τσιατάλτζια τη 25η Ιουλίου 1902.

Ο Δράμας Χρυσόστομος».

Ο κανονισμός τίθεται σύντομα σε εφαρμογή. Έτσι μετά από τρεις ημέρες συγκαλείται Γενική Συνέλευση με πρόεδρο τον αιδεσιμώτατο Οικονόμο παπα Δημήτριο, αρχιερατικό Έξαρχο. Παρόντα είναι 104 μέλη, τα οποία με μυστική ψηφοφορία αναδεικνύουν Εφόρους και Επιτρόπους:

Α. Εφόρους τους: Νικόλαον Βασιλόπουλο με ψήφους 64, Χρ. Δούκαν με ψήφους 53, Γεώργιον Χρίστου με ψήφους 28 και Στέργιον Χρίστου Σίρογλου με ψήφους 26.

Β. Επιτρόπους τους: Κώσταν Κεράσον με ψήφους 59, Νικόλαον Βατάλην με ψήφους 54, Ευάγγελον Ματακίδην με ψήφους 42, Νικόλαον Αθ. Πόρναλην με ψήφους 42 και Γεώργιον Αθανασίου, ιατρόν, με ψήφους 33.

Αντίγραφον του πρακτικού υπέβαλε στην Ιερά Μητρόπολη προς έγκριση και επικύρωση ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως.

(συνεχίζεται…)