Ο Δήμος Δράμας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α’) και ειδικότερα με το άρθρο 66, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την 279/2022 ΑΔΣ περί «Μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας στην περιοχή ανάπλασης του χειμάρρου Καλλιφύτου και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της», προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης και χορήγηση θέσης για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δράμας.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές όπου δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους, εφόσον καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και στο site του δήμου Δράμας στο www.dimosdramas.gr για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: [email protected] από Τρίτη 7-02-2023 έως την Τρίτη 14-02-2023:

1) Αντίγραφο άδειας (έκδοσης άδειας με τα πλήρη στοιχεία του πωλητή). Εάν η άδεια μεταβιβάσθηκε, ως ημερομηνία κτήσης ορίζεται η ημερομηνία μεταβίβασης.

2) Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (170/Α’) (φορολογική ενημερότητα)

3) Αντίγραφο ταυτότητας

Η διενέργεια των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί από την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 66 του ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Δράμας.

Η ανωτέρω Επιτροπή αξιολογεί τους πωλητές με τα κριτήρια ως εξής:

1) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας):

πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας,

2) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (170/Α’) (φορολογική ενημερότητα):

τριάντα (30) μόρια.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι συμμετέχοντες, θα πρέπει απαραίτητα:

α) να έχουν θεωρημένη την άδεια λαϊκών αγορών και

β) να μην έχουν οφειλές προς το Δήμο Δράμας, διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην λαϊκή αγορά (άρθ. 285 του Ν. 3463/06).

γ) να είναι φορολογικά ενήμεροι μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Στους συμμετέχοντες που δεν θα προσκομίσουν δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν θα τους χορηγηθεί θέση και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην λαϊκή αγορά.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Δήμο Δράμας, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 2521350686.