Προσλήψεις σε δήμους και υπουργεία μέσω ΑΣΕΠ πριν αλλά και μετά τις εκλογές 2023.

Σε κατ’εξαίρεση προσλήψεις σε δήμους, υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και περιφέρεια προχωράει το υπουργείο Εσωτερικών, αξιοποιώντας τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τον νόμο λίγο πριν τις εκλογές 2023.

 

Συγκεκριμένα τρέχουν οι εξής προσλήψεις:

126 προσλήψεις γιατρών στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Στην πρόσληψη 126 ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή προχωρά το υπουργείο Υγείας.

Τα κριτήρια επιλογής ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή είναι τα κάτωθι και μοριοδοτούνται ως εξής:

Προϋπηρεσία μέγιστος αριθμός: 500 μόρια
Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών, μέγιστος αριθμός: 50
Εκπαιδευτική δραστηριότητα, μέγιστος αριθμός: ως εκπαιδευτής 100 μόρια, ως εκπαιδευόμενος 100 μόρια
Επιστημονική δραστηριότητα, μέγιστος αριθμός: 250 μόρια
Κλινική εμπειρία με κριτήριο τις ιατρικές πράξεις, διοικητικές ικανότητες συνολικό έργο από θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, μέγιστος αριθμός: 200 μόρια
Συνεργασία με το ιατρικό και λοιπό προσωπικό – σχέση με τους ασθενείς, αντίληψη στρατηγικού σχεδιασμού για το δημόσιο σύστημα υγείας, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και η δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις: μέγιστος αριθμός: 300 μόρια.

β. Συνέντευξη: Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και ομάδα Β), ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 500 μόρια.

γ. Η βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο γίνεται με βάση τους συντελεστές και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων.

δ. Σε περιπτώσεις που για θέση που προκηρύσσεται απαιτείται ειδική εμπειρία, η προϋπηρεσία συμπληρώνεται και μοριοδοτείται, όπως ισχύει και για τις θέσεις που προκηρύσσονται με εξειδίκευση. Η τελική μοριοδότηση προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των δικαιολογητικών τύπου Β’ και της συνέντευξης.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι 2 MB

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr λήγει στις 24-5-2023 ώρα 24.00.

Η προκήρυξη

Αιτήσεις για 135 προσλήψεις χωρίς πτυχίο

Ο Δήμος Αθηναίων για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών ανακοίνωσε την πρόσληψη 135 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις λήγουν την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023.
Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) αλλά και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι ειδικότητες που ζητούνται Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια συμβάσεων Αριθμός ατόμων ΠΕ Ιατρών από 23/06/2023 έως 20/09/2023 4 ΠΕ Νοσηλευτικής από 23/06/2023 έως 20/09/2023 4 ΠΕ Ψυχολόγων από 24/06/2023 έως 20/09/2023 1

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών από 24/06/2023 έως 20/09/2023 4 ΔΕ Προσωπικού Εστίασης / ΔΕ Μαγείρων από 22/06/2023 έως 21/09/2023 2 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων από 23/06/2023 έως 20/09/2023 1 ΔΕ Ναυαγοσωστών από 23/06/2023 έως 20/09/2023 2 ΠΕ Φυσικής Αγωγής από 24/06/2023 έως 15/08/2023 3 ΠΕ Φυσικής Αγωγής από 24/06/2023 έως 20/09/2023 2 ΔΕ Οδηγών από 22/06/2023 έως 21/09/2023 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων από 22/06/2023 έως 21/09/2023 110

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277452, 2105277480, 2105277484, 2105277509 , 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

Η προκήρυξη

145 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην ΕΑΒ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα πέντε (145) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) ([email protected] )

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23,
Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)
ή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.,
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο εργοστάσιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ A.E.) (Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας),

στα γραφεία της (ΕΑΒ Α.Ε. στον Πύργο Αθηνών (Μεσογείων 2-4, Αθήνα) και στο δικτυακό της τόπο (www.haicorp.com) καθώς και στον χώρο Ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Τανάγρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη

Έρχονται μετά τις εκλογές 789 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό αριθμού θέσεων για φορείς του Υπουργείου Υγείας που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, από τις 789 προσλήψεις που έχουν εγκριθεί, είναι 55 συνολικά θέσεις θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
-ΠΕ Νοσηλευτικής
-ΤΕ Βιοατρικών Επιστημών – ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
-ΤΕ Βιοατρικών Επιστημών – ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων
-ΤΕ Νοσηλευτικής
-ΤΕ Μαιευτικής
-ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
-ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
-ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών – Ακτινολογικών Εργαστηρίων
-ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
-ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
-ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Τραυματιοφορέων

Πηγή: dikaiologitika.gr