ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Απαντήθηκε από τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσίογλου και Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη η ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή με θέμα «Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και όλων των εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην “ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.”».

Στην ερώτησή τους οι Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. ρωτούσαν τους Υπουργούς «ποια μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση, για:

Τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και όλων των εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην “ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.” και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο ιδιοκτήτη και στο διηνεκές με δεδομένα:

α) ότι η μεταβίβαση αδειών εξόρυξης υφιστάμενων ή μελλοντικών καθώς και των δικαιωμάτων ερευνών απαιτούν την έγκριση του Υπουργείου.

β) τον πλούτο της χώρας σε κοιτάσματα μαρμάρου και την ύπαρξη ισχυρού κλάδου επεξεργασίας μαρμάρου».

 

Η απάντηση της Υπουργού Ε. Αχτσίογλου

 

Η Υπουργός κ. Αχτσίογλου στην απάντησή της αναφέρει: «Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας, η επιχείρηση με την επωνυμία “Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.” δραστηριοποιείτο στον κλάδο του μαρμάρου και ειδικότερα στην εξόρυξη και την επεξεργασία. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, η εν λόγω εταιρεία υπήχθη στην έκτακτη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 68επ. του Ν. 4307/2014. Η σύμπραξη των ειδικών εκκαθαριστών προέβη σε ενέργειες για την εκποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης μέσω διενέργειας δημόσιου πλειστηριασμού και ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, μεταξύ άλλων, η εταιρεία “NORDIA ENERGY A.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” καθώς και η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”.

Στο πλαίσιο αυτό, δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι της εταιρείας “ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε”, απασχολούμενοι στις εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας, μεταφέρθηκαν και αποτελούν πλέον προσωπικό της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε”, σύμφωνα με τον υποβληθέντα ΠΠ5833938/19.12.2017 πίνακα προσωπικού. Η νέα εργοδότρια απασχολεί σήμερα 369 εργαζόμενους σ’ όλη τη χώρα. Επίσης, εκατόν είκοσι τέσσερις (124) εργαζόμενοι, απασχολούμενοι στις εγκαταστάσεις στην οδό Τ. Ευξείνου Πόντου, καθώς και στα λατομεία στην Παναγία Θάσου και Γρανίτη Δράμας, μεταφέρθηκαν και αποτελούν πλέον προσωπικό της εταιρείας με την επωνυμία “NORDIA ENERGY A.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, σύμφωνα με τους υποβληθέντες ΠΠ1927540/25.04.2018, ΠΠ1928010/25.04.2018 και ΠΠ1927876/25.04.2018 πίνακες προσωπικού. Η νέα εργοδότρια απασχολεί σήμερα 125 εργαζόμενους σ’ όλη τη χώρα.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε διενήργησε συμφιλιωτική διαδικασία μεταξύ του επιχειρησιακού σωματείου στην “Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.” και της επιχείρησης με την επωνυμία “NORDIA ENERGY A.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, την 02.05.2018 με αντικείμενο την απόλυση των έξι (6) εργαζομένων και γενικότερα την τύχη των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων που μεταβιβάστηκαν από την επιχείρηση “Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.”.

Κατά τη συζήτηση της συμφιλιωτικής διαδικασίας η επιχείρηση “NORDIA ENERGY A.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, ανέφερε ότι οι λόγοι απόλυσης των έξι (6) εργαζομένων είναι οικονομοτεχνικοί και εντός του πλαισίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρ. 5 του Π.Δ 178/2002. Όσον αφορά ενδεχόμενες μελλοντικές απολύσεις εργαζομένων ανέφερε ότι, σκοπός της εταιρείας είναι η διασφάλιση της αγαστής συνεργασίας με το προσωπικό και η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το επιχειρησιακό σωματείο αιτήθηκε οι συγκεκριμένες απολύσεις να εξεταστούν υπό το πρίσμα του νόμου για την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς διαχείρισης και την προστασία των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων, επεσήμανε δε ότι δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση από την εταιρεία για τις απολύσεις και ζήτησε εκ νέου συνάντηση με στελέχη της εταιρείας για ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Το αίτημα έγινε δεκτό και ορίστηκε νέα ημερομηνία συζήτησης την 16.05.2018».

Στη συνέχεια της απάντησης παρατίθεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

 

Η απάντηση του Υπουργού Γ. Σταθάκη

 

Ο Υπουργός κ. Σταθάκης στην απάντησή του αναφέρει:

«Το ζήτημα που τίθεται ουσιαστικά δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς δεν αφορά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα λατομεία. Η κυβέρνηση ωστόσο, όπως παγίως πράττει, και σε αυτή την περίπτωση, θα εξαντλήσει όλες τις θεσμικές δυνατότητες, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην εν λόγω επιχείρηση. Σημειώνουμε ότι τόσο η έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπονταν η έρευνα και εκμετάλλευση μαρμάρου, όσο και η μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α’), πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του εκμισθωτή (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην περίπτωση των λατομείων σε δημόσιες εκτάσεις) χωρίς να δύναται να αλλάξουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.