Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3α του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που συγκροτήθηκε με την 65/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

Σημειώνεται ότι από τα έντεκα (11) μέλη του ΠΣΕΚ, τα έξι (6) πρέπει να είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα δε υπόλοιπα μέλη να προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Γραφείο Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδη 1 69132 Κομοτηνή, Τηλ. :2531352117) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά από 14-7-2022 έως και 29-7-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΛ2Ι7ΛΒ-ΥΞΛ), στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ (pamth.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Καινοτομίας (http://www.gsri.gov.gr)