Στις βελτιωτικές αλλαγές που επέρχονται στο πρόγραμμα LEADER, όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα, αναφέρεται η Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. Για τις συγκεκριμένες αλλαγές υπήρξε σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού.

Συγκεκριμένα η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. αναφέρει:

Καθοριστικές για το μέλλον των ιδιωτικών επενδύσεων είναι οι αλλαγές που επέφερε με απόφασή του στο πρόγραμμα LEADER, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός. Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν με την Υπουργική Απόφαση του Σπήλιου Λιβανού και ενισχύουν το επενδυτικό περιβάλλον:

  1. Με την κατάργηση της υποχρέωσης της υποβολής ενός τουλάχιστον αιτήματος πληρωμής εντός ενός έτους από την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων. Διευκολύνονται οι δικαιούχοι στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω COVID-19.

Απαλλάσσονται οι δικαιούχοι από την υποχρέωση υποβολής τεκμηριωμένων αιτημάτων και η ΟΤΔ αλλά και όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες από την εξέταση, επεξεργασία και κατά κανόνα έγκριση των αιτημάτων εξοικονομώντας χρόνο και κόπο για σημαντικότερες ενέργειες.

  1. Με την πρόβλεψη διατάξεων για την διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των δικαιούχων και των αρμόδιων υπηρεσιών του προγράμματος εξασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών που διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, περιορίζοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ενισχύοντας τις ενέργειες πρόληψης κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Με την υιοθέτηση αυτή είναι εμφανή τα οφέλη σε εξοικονόμηση χρόνου, απλούστευση διαδικασιών και ασφαλέστερες συνθήκες λειτουργίας.

  1. Με την αύξηση του ποσοστού προκαταβολής στις ΟΤΔ για την πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων από 25% σε 50% προετοιμάζεται το έδαφος για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος πληρωμών του προγράμματος, η οποία θα επιτευχθεί με την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής από τις ΟΤΔ και την αξιοποίηση της παρούσας διάταξης.

Επιτυγχάνεται πρωτίστως, μόλις επιτευχθεί και η κατάργηση των Εγγυητικών Επιστολών Προκαταβολής, η ταχύτερη καταβολή των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους επενδυτές. Σημαντικό επίσης ότι εξοικονομούνται πόροι από την λειτουργία των ΟΤΔ. Μέχρι σήμερα οι επενδυτές του Τοπικού Προγράμματος της Δράμας δεν αντιμετώπισαν καθυστερήσεις επειδή η Αναπτυξιακή Δράμας επέλεξε να επωμισθεί το επιπλέον κόστος που αυτή η ταχύτητα συνεπάγεται.

  1. Με τη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης, σε περίπτωση που ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος, αλλά δεν είχε υπολογιστεί εξ’ αρχής από τον δικαιούχο διευκολύνονται οι δικαιούχοι στην διόρθωση σφαλμάτων του προϋπολογισμού τους, που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ.

Δεν έχει εφαρμογή στο τοπικό μας πρόγραμμα. Δεν έχουμε σχετικές περιπτώσεις.