Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, με θέμα «Άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Εμπειροτέχνες Εργολάβοι», κατέθεσαν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Με επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ.: 6373/ 05-05-2021 Ερώτηση, την υπ’ αριθμ.: 3673/ 06-09-2021 Αναφορά και με την υπ’ αριθμ.: 18/04-10-2021 Ερώτηση, έχουμε αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι δημοσίων έργων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Περιφερειακά Μητρώα, αλλά δυστυχώς δεν έχετε προχωρήσει σε ενέργειες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Οι εμπειροτέχνες εργολάβοι, όπως αναφέρουν σε σχετική επιστολή τους, εδώ και δεκαετίες αναλαμβάνουν σημαντικά δημόσια έργα, με μικρό σχετικά προϋπολογισμό, που όμως βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας. Με τις τελευταίες τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τις απευθείας αναθέσεις, μένουν εκτός των σημαντικών αναθέσεων που αφορούν στα ανώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί και οι δυσκολίες για την άσκηση της δραστηριότητάς τους συνεχώς αυξάνονται. Επομένως, όπως προτείνουν και οι ίδιοι, κρίνεται αναγκαίο να αναβαθμιστούν οι εμπειροτεχνικές βεβαιώσεις για προϋπολογισμούς έργων έως 66.000 € χωρίς ΦΠΑ ανά κατηγορία έργων, το όριο αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων για τους Πτυχιούχους να αυξηθεί σε 60,0000 € και αντίστοιχα για τους εργοδηγούς σε 69.000 €.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, ζητούν την υιοθέτηση των κατηγοριών Έργων και των ειδικότερων εργασιών, όπως ήδη έχουν προτείνει στο Υπουργείο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και η αχρήστευση των Εμπειροτεχνικών – Εργοδηγών Βεβαιώσεων.

Κύριε Υπουργέ,

Ο κλάδος των εμπειροτεχνών βρίσκεται σε αναμονή κατάρτισης του μητρώου του άρθρου 118 και 20 του Ν. 4472/2017 και ανησυχεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Ένα επίσης σοβαρό ζήτημα αφορά στην τήρηση της Νομοθεσίας περί απόδειξης μη τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος εκ μέρους εμπειροτεχνών από όλες τις αναθέτουσες αρχές.

Αυτό, όπως αναφέρεται, διασφαλίζεται με την υποχρεωτική προσκόμιση στις δημοπρασίες σχετικής Βεβαίωσης από τον Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Μ.Π, που αποτελεί τον μοναδικό Σύλλογο Εμπειροτεχνών – Εργοδηγών που δραστηριοποιείται πανελλαδικά ( Αρ. 118 του Ν. 4472/2021 και της παρ.3).

Επιπλέον, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 σχετικά με τη σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, όπου για τα ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων πρέπει να συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος πανελλήνιας εργοληπτικής οργάνωσης εμπειροτεχνών με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στον κλάδο που ορίζεται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση.

Κύριε Υπουργέ,

Δεδομένου ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης,

Δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες τα υλικά κατασκευής δέχονται καθημερινά ανατιμήσεις,

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εμπειροτεχνικών επιχειρήσεων απαρτίζεται, συνήθως, από τα μέλη της ίδιας οικογένειας και είναι ανεπίτρεπτο να τους οδηγείτε στο κλείσιμο

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Προτίθεσθε να αναβαθμίσετε τα πτυχία των εμπειροτεχνών και εργοδηγών, ώστε να μπορέσουν να διεκδικούν και πάλι δημόσια έργα, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη Πρότασή τους;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του έργου της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, σε σχέση με την κατάρτιση του Μητρώου και με τις Προτάσεις για τις κατηγορίες έργων και των ειδικότερων εργασιών όπως έχουν υποβληθεί από τον Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ;
  3. Είναι στις προθέσεις σας να δεχτείτε την προτεινόμενη τροποποίηση (αρ. 4 ΠΔ 7/2013), ώστε για τις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων, να συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος πανελλήνιας εργοληπτικής οργάνωσης εμπειροτεχνών με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στον κλάδο που ορίζεται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση;
  4. Είναι στις προθέσεις σας να δεχτείτε την προτεινόμενη τροποποίηση (αρ. 23.3, παρ ε) ώστε από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., να υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ, Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;