ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμ. 499/2019 Απόφαση του (ΑΔΑ: Ω9ΜΥΩ9Μ-6ΔΓ), ενέκρινε την αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών στους εγκαταλελειμμένους τάφους στο Β’ Κοιμητήριο Δράμας, την φύλαξη των οστών για δύο έτη στο Οστεοφυλάκιο του Β’ Κοιμητηρίου και με την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος εφόσον δεν αναζητηθούν, την τοποθέτησή τους στο χωνευτήρι.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στοn ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοιμητηρίων του Δήμου Δράμας στο τηλέφωνο 2521032169.