ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

 

Η Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’ / 04-08-2017) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)», [όπως αυτό προστέθηκε με τον ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164)].

Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που είχαν ιδρυθεί – κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) την 12η Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4056/2012) εντός οικισμών ή πλησίον αυτών σε απόσταση που δεν επαρκεί για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση άδειας διατήρησης στην Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2017.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των φορέων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα.

 

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιώβης Νικόλαος