ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 569.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και η σύνταξη της μελέτης έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

 

Με ομόφωνη απόφασή του, σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίασή του την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, το Δημοτικού Συμβούλιο του Δήμου Δράμας αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς στο Δημοτικό Κήπο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 569.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε πέρα από την υποβολή πρότασης και την κάλυψη χρηματοδότησης του έργου με μέγιστο ποσό 360.844,80 €, εφόσον καταστεί ανάγκη.

Η προθεσμία για υποβολή πρότασης έληγε την Παρασκευή 26-06-2020, ενώ η ολοκλήρωση της σύνταξης της σχετικής μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ολοκληρώθηκε στις 23-06-2020. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου ψήφισαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή έντυπων δηλώσεων. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με παρατηρήσεις από μέρος Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης για το κατά πόσο αρμόδιο όργανο για τη λήψη της απόφασης ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Τελικά, το σώμα αποφάσισε να εγκρίνει την υποβολή της πρότασης ένταξης του Δήμου Δράμας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», Α’ Πρόσκληση, Μέτρο 2, για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Παιδικής Χαράς στο Δημοτικό Κήπο Δράμας». Επίσης ενέκρινε τη σχετική μελέτη προς χρηματοδότηση από το προαναφερθέν πρόγραμμα, καθώς και την κάλυψη χρηματοδότησης του τυχόντος επιπλέον ποσού (μέχρι το μέγιστο ύψος 360.844,80 €) από πόρους του Δήμου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, προβλέπεται να τοποθετηθούν σύγχρονα όργανα παιδικής χαράς, με δυνατότητα εξυπηρέτησης διαφόρων ηλικιακών ομάδων και παίδων ΑμεΑ, επί υποδομής χυτού ελαστικού δαπέδου διαφόρου πάχους (ανάλογα με το υπολογιζόμενο ύψος πτώσης περιμετρικά κάθε οργάνου), στοιχεία αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, πινακίδες), φωτιστικά σώματα LED, μεταλλική περίφραξη ικανού ύψους και διαμόρφωσης για εξασφάλιση σε ανεξέλεγκτη πρόσβαση από και προς την παιδική χαρά, μεταλλικές θύρες περίφραξης, πινακίδες σήμανσης κλπ. Ο κεντρικός διάδρομος με διεύθυνση ΒΑ – ΝΔ που απολήγει στις θέσεις εισόδου εξόδου διατηρείται σε κάτοψη, επεκτείνεται στο νότιο μέρος του και στο ανατολικό όριο του χώρου της παιδικής χαράς και ανακατασκευάζεται με σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα.

Τα όργανα που σχεδιάζεται να τοποθετηθούν ανά ηλικιακή ομάδα είναι τα εξής:

Περιοχή νηπίων (νότια – ανατολικά του κεντρικού διαδρόμου): Τετραθέσια κούνια, οκταθέσια τραμπάλα, πολυσύνθετο θεματικό όργανο, όργανο ισορροπίας, διαδραστικό θεματικό παιχνίδι, ελαστικό παιχνίδι.

Περιοχή παίδων (βόρεια – βορειοδυτικά του κεντρικού διαδρόμου): Τετραθέσια κούνια, εναέρια τραμπάλα – ταλάντωση, πολυσύνθετο όργανο αναρρίχησης / δραστηριοτήτων, σύνθετο όργανο αναρρίχησης, τραμπολίνο, φωτεινό παιχνίδι ελατήριο, πολύεδρα αναρρίχησης.

Περιοχή ΑμεΑ (νοτιανατολικά του κεντρικού διαδρόμου): Μύλος για αμαξίδιο, τραμπάλα για αμαξίδιο, κούνια για αμαξίδιο.

Ακόμη στην τεχνική έκθεση επισημαίνεται πως λόγω της φύσης και του ιστορικού της θέσης του έργου, όπου υπήρχε παλαιά δεξαμενή («πισίνα») η οποία επιχώθηκε περί την δεκαετία του ’60, παρουσιάζονται συστηματικά σημεία με υψηλή στάθμη υπογείου ύδατος και εικόνα ιλύος (λάσπης). Έτσι, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός δικτύου στραγγιστηρίων συλλογής και αποστράγγισης του υπογείου ύδατος στη θέση της παιδικής χαράς, καθώς επίσης και ενός συστήματος περιμετρικών εσχαρωτών καναλιών για συλλογή και αποστράγγιση των επιφανειακών ομβρίων υδάτων.

Ακόμη σημειώνεται πως το έργο είναι αυτοτελές, λειτουργικό και ολοκληρωμένο, ενώ όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα τελούν υπό προηγούμενη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως προς τη μορφή, το υλικό, τα χρώματα και τη συμμόρφωση με τις κατά τον τόμο υποχρεωτικές προδιαγραφές.

Όσον αφορά το ποσό της χρηματοδότησης του Δήμου, σύμφωνα με την Πρόσκληση, και τον συνοδό Οδηγό, το ύψος της χρηματοδότησης προκύπτει με μαθηματικό τύπο βάσει του πληθυσμού του κάθε ενδιαφερόμενου Δήμου, ενώ το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον σχετικό μαθηματικό τύπο και καθώς ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου της Δράμας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι 58.944 κάτοικοι, το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» για τον Δήμο Δράμας ανέρχεται στο ποσό των 207.155,20 €. Μετά τη συμβασιοποίηση του έργου (συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων), η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για κάθε έργο παραμένει αυτή η οποία έχει προκύψει ως ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού, έως το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης.