Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 1710/07-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης που αφορά τη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» ΠΑΑ 2014-2020.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 3.375.072 ευρώ, εκ των οποίων:

-για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα 2.531.304 ευρώ και

-για Συλλογικά Σχήματα 843.768 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, κατά το διάστημα από 11/05/2021 έως 15/7/2021.

Το ποσοστό στήριξης για την Περιφέρεια ΑΜΘ κυμαίνεται από 50% έως 70% του συνολικού ύψους επιλέξιμων επενδύσεων (χωρίς το ΦΠΑ) κι ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων. Η στήριξη σε όσους θα κριθούν δικαιούχοι, παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες.

Στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν κυρίως: α) περιοχές εφαρμογής, β) κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων, γ) κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης, δ) κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων, ε) επιλεξιμότητα δαπανών, στ) δεσμεύσεις δικαιούχων, ζ) οικονομική ενίσχυση μέγιστο ύψος προϋπολογιμού και ποσοστά στήριξης κατά κατηγορία δικαιούχου θ) αρχές κριτηρίων επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), ολόκληρο το κείμενο της υπ’ αριθμ. 1710/07-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9), όπου περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 4.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

 

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Γεωπόνος Α’