Δείτε τη δημοσίευση

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για την επιδότηση

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης, επίσημη προσφορά που θα φέρει την σφραγίδα του προμηθευτή, υπεύθυνη δήλωση ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία, γνωμάτευση πιστοποίησης της Αναπηρίας  και Πιστοποιητικό
Δείτε τη δημοσίευση