Αύριο Τρίτη 3 Αυγούστου, στην Αίθουσα Αυτοδιοίκησης, στο Διοικητήριο, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Δράμας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- LEADER
    • Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας.
    • Λήψη αποφάσεων συμμετοχής στα διατοπικά-διακρατικά σχέδια εν όψει αποφάσεων ένταξης
    • Κατανομή της πρόσθετης 2ης υπερδέσμευσης συνολικού ποσού 2.671.940 € στις υποδράσεις του προγράμματος ανάλογα με τις κατευθύνσεις, τις ανάγκες και τις επιλαχούσες προτάσεις του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας.
  2. Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης-12-2020, ορισμός ημερήσιας διάταξης και ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
  3. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις