Για τη χρονική περίοδο 01-01-2015 έως 31-12-2020

 

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σχετικά με την προθεσμία δηλώσεων στο μητρώο επιχορηγούμενων φορέων του προγράμματος «Διαύγεια» για τη χρονική περίοδο 01-01-2015 έως 31-12-2020, αναφέρονται τα εξής:

Τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό το οποίο υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια και όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17-8-2016 (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν) εγκύκλιο, καθώς και στο υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: Ω20Ο46ΜΤΛΠ-ΝΜ1 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα, ο κάθε επιχορηγούμενος φορέας, αφού πρώτα εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ, θα πρέπει να αναρτήσει τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών του (στοιχεία νόμιμων παραστατικών, όπως αναφορά εκδότη & λήπτη παραστατικού, είδος αντικειμένου, ύψος συναλλαγής).

Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.

Στο ως άνω πλαίσιο, οι δαπάνες που συντελέστηκαν μετά την 1η.01.2015 έως 31.12.2020, θα πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι την 28η.02.2021. Η ειδική εφαρμογή για τις δηλώσεις δαπανών βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο https://mef.diavgeia.gov.gr και θα είναι διαθέσιμη από την 1η.01.2021.

Επιπροσθέτως, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση ανάρτησης δαπανών οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα και στις οποίες η δαπάνη του φορέα αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, κατά την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ εκδότη» και «Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου».

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ