ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 13849/14-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης που αφορά τις παρακάτω δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020:

Α) 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Β) 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 28.824.929 ευρώ, εκ των οποίων:

– για τη Δράση 4.1.1. 26.923.761 ευρώ και

– για τη Δράση 4.1.3. 1.901.168 ευρώ

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου ή συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και γεωργικής εκμετάλλευσης όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018.

Το ποσοστό στήριξης για την Περιφέρεια ΑΜΘ κυμαίνεται από 50% έως 85% του συνολικού ύψους επιλέξιμων επενδύσεων (χωρίς το ΦΠΑ) κι ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων.

Η στήριξη σε όσους θα κριθούν δικαιούχοι, παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες.

Στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν κυρίως: α) περιοχές εφαρμογής, β) κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων, γ) κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης, δ) κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων, ε) επιλεξιμότητα δαπανών, στ) δεσμεύσεις δικαιούχων, ζ) οικονομική ενίσχυση μέγιστο ύψος προϋπολογισμού και ποσοστά στήριξης κατά κατηγορία δικαιούχου θ) αρχές κριτηρίων επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), ολόκληρο το κείμενο της με αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης ( ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β’ 2017), όπου περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο εφαρμογής των εν δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

 

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Γεωπόνος Α’