ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του δήμου Δράμας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) που αποβλέπει σε μετακινήσεις που θα:

-είναι φιλικές στους χρήστες κάθε είδους, εξασφαλίζοντας ισότιμη και απρόσκοπτη προσπέλαση και προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές γενεές.

-συμβάλλουν με τον βέλτιστο τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Δράμας, τονώνουν την ελκυστικότητά της και αναβαθμίζουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

-μέσω της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της επιλογής φιλικών στο περιβάλλον μέσων μετακίνησης και μεταφορών οδηγούν στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου και κάθε είδους ρύπων και αποβλήτων και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις ως προς το θόρυβο και τη λειτουργία των διαφόρων δραστηριοτήτων.

-ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αστική ασφάλεια, συμβάλλοντας στην κοινωνική δικαιοσύνη, στον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών και των ατυχημάτων και στην προστασία της καλής υγείας των πολιτών.

-συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τονώνουν την ανταγωνιστικότητα και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα εξασφαλίζοντας την βέλτιστη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

-βελτιστοποιούν την σχέση κόστους – οφέλους των διαφόρων δικτύων.

-προωθούν μορφές ήπιας κυκλοφορίας, λύσεις «βιώσιμης διαχείρισης της κινητικότητας» και συλλογικής χρήσης των μεταφορικών μέσων.

-αξιοποιούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών.

απαιτείται η πραγματοποίηση μετρήσεων πεδίου σε κομβικά σημεία κυκλοφορίας του Δήμου Δράμας.

Οι παραπάνω θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 08-03-2018 και την Παρασκευή 09-03-2018 κατά τις οποίες θα αναπτυχθούν σε διασταυρώσεις του οδικού δικτύου, ομάδες φοιτητών του ΤΕΙ ΑΜΘ με καθοδήγηση από ερευνητές του Ε.Μ.Π. για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων.