Πλέον, είναι δυνατή η χορήγηση (προσωρινού) διπλώματος οδήγησης σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ενήλικοι νέοι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να έχουν ένα «N» στο πίσω παρμπρίζ.

Σε ποιους όμως οδηγούς είναι υποχρεωτικό το «Σ»;

Πλέον, είναι δυνατή η χορήγηση (προσωρινού) διπλώματος οδήγησης σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Βέβαια, η απόκτηση διπλώματος οδήγησης στα 17 είναι υπό όρους, ο πιο βασικός των οποίων αφορά την υποχρεωτική ύπαρξη συνοδηγού με την προϋπόθεση ότι, αυτός θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και κάτοχος διπλώματος οδήγησης τουλάχιστον 5 χρόνια.

Οι οδηγοί με συνοδό υποχρεούνται να τοποθετήσουν στο πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 x15 εκατοστά, το οποίο θα περιέχει το Κεφαλαίο γράμμα «Σ» με διαστάσεις 12 x15 εκατοστά στο πίσω παράθυρο του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, οι 17χρονοι οδηγοί επιτρέπεται να οδηγούν μόνο εντός της Περιφέρειας που κατοικούν, ενώ αν κατά την διάρκεια του έτους (που θα μεσολαβήσει μέχρι να κλείσουν τα 18) δεν εμπλακούν σε ατύχημα, τότε θα πάρουν το κανονικό δίπλωμα οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δώσουν ξανά εξετάσεις.

Η απόφαση

Η Απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι: «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οδήγησης με συνοδό, των κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται, των όρων και προϋποθέσεων ασφαλιστικής κάλυψης, και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021.

Άρθρο 1 – Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις οδήγησης με συνοδό για τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πληροί ο συνοδός τους. Επίσης, καθορίζονται οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται στον οδηγό και στον συνοδό σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν στην οδική κυκλοφορία, περιλαμβανομένης της παράβασης η οποία αφορά σε οδήγηση από κάτοχο προσωρινής άδειας οδήγησης που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών χωρίς την παρουσία συνοδού, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021.

Άρθρο 2 – Όροι και προϋποθέσεις οδήγησης με συνοδό

1. Υποψήφιος οδηγός, που έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και έχει πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οχήματος κατηγορίας Β, δύναται να λάβει μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β, που πραγματοποιούνται από τον Φορέα εξετάσεων.

2. Σε υποψήφιο οδηγό της παρ. 1 που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό και του χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης (για συνοδευόμενη οδήγηση), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 και της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

3. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 απόφασης και το έντυπο είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΑ αυτής. Ο δικαιούχος διασυνδέεται σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο (hyperlink) στον διαδικτυακό τόπο «https://prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr» για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, είτε σε έντυπη μορφή (εκτυπώνοντάς την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς την ως αρχείο μορφότυπου pdf σε κατάλληλο μέσο (όπως έξυπνο τηλέφωνο).

Στο κάτω μέρος του εντύπου αναγράφεται με έντονα γράμματα η φράση «Οδήγηση υποχρεωτικά με συνοδό μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Η οδήγηση με συνοδό επιτρέπεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του οδηγού και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας. Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους επιτρέπεται η οδήγηση χωρίς συνοδό εντός της ελληνικής επικράτειας.».

4. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση με συνοδό οχήματος της κατηγορίας Β έως και την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής και για χρονικό διάστημα έως την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης

που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία συνοδού για την οδήγηση από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών.

5. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η συνοδευόμενη οδήγηση εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας. Μετά τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) ετών, η προσωρινή άδεια ισχύει για οδήγηση και χωρίς συνοδό εντός της ελληνικής επικράτειας για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου.

6. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας, η προσωρινή άδεια οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος. Ο κάτοχος της προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την οδική κυκλοφορία οχημάτων.

7. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύπωση ή μεταφορτωμένη σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση ο οδηγός.

Εφόσον ο κάτοχος της προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως και ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, υποχρεούται να φέρει μαζί του τις δύο (2) άδειες κατά την οδήγηση (είτε οχήματος κατηγορίας ΑΜ είτε οχήματος κατηγορίας Β).

8. Απαγορεύεται η κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλ από τον οδηγό κατά τη συνοδευόμενη οδήγηση.

9. Κατά την οδήγηση με συνοδό, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προβλέπει ο ν. 489/1976 (Α’ 331), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986 (Α’ 110), καλύπτει και την αστική ευθύνη του οδηγού, κατόχου της προσωρινής άδειας οδήγησης της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται συνεχώς και σωρευτικά άπαντες οι όροι χορήγησής της, όπως αυτοί καθορίζονται στις παρ. 5, 6, 7 και 8 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3 – Συνοδός στη συνοδευόμενη οδήγηση

Ο συνοδός:

1. Απαιτείται να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε (25) ετών.

β. Να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη.

γ. Να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ, την οποία φέρει μαζί του.

2. Υποχρεούται να:

α. Παρακολουθεί με προσοχή το οδικό δίκτυο, την οδική σήμανση και γενικότερα τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και να προειδοποιεί και συμβουλεύει κατάλληλα τον οδηγό.

β. Είναι σε κατάλληλη κατάσταση και να έχει την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα που απαιτείται για την οδήγηση αυτοκινήτου.

γ. Παρακολουθεί τον τρόπο οδήγησης και τις αντιδράσεις του οδηγού και να μην του επιτρέπει την οδήγηση όταν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις οδηγικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να οδηγεί ο ίδιος το αυτοκίνητο.

δ. Μην αναλαμβάνει το έργο του συνοδού όταν δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας και του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) για τον οδηγό αλλά και το αυτοκίνητο. Ειδικά για τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ., ο συνοδός λογίζεται και αυτός ως οδηγός και υπόκειται στους προβλεπόμενους ελέγχους.

Άρθρο 4 – Τοποθέτηση διακριτικού σήματος

Επιβάλλεται στους οδηγούς και στους συνοδούς αυτών, η υποχρέωση να τοποθετούν, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συνοδευόμενη οδήγηση, στα οχήματα κατηγορίας Β που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ειδικό διακριτικό σήμα αναγνωρίσεως νέων οδηγών που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών. Το ως άνω διακριτικό σήμα αποτελείται από το Κεφαλαίο γράμμα «Σ». Το γράμμα αυτό είναι μαύρου χρώματος, εκτυπώνεται σε επιφάνεια λευκού χρώματος και έχει διαστάσεις 12 x15 εκατοστά. Το διακριτικό σήμα επικολλάται ή τοποθετείται στη δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του οπίσθιου υαλοπίνακα του οχήματος, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται με ευχέρεια από τους οδηγούς των οχημάτων που ακολουθούν.

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών, ανεξαρτήτως αν εξακολουθεί να επιβαίνει ή όχι συνοδός στο όχημα, αφαιρείται το διακριτικό σήμα «Σ» και τοποθετείται το διακριτικό σήμα «Ν» της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

Άρθρο 5 – Κυρώσεις

  1. Η οδήγηση χωρίς την τήρηση σωρευτικά των όρων των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021, συνιστά μη νόμιμη οδήγηση και επιφέρει τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία κυρώσεις για την έλλειψη ή στέρηση άδειας οδήγησης.

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε οδηγό κάτοχο προσωρινής άδειας οδήγησης που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και στον συνοδό του, σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν στην οδική κυκλοφορία, περιλαμβανομένης της παράβασης οδήγησης χωρίς την παρουσία συνοδού, είναι οι παρακάτω:

α. Η οδήγηση χωρίς την παρουσία συνοδού ή με την παρουσία συνοδού ο οποίος δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, εκλαμβάνεται ως οδήγηση χωρίς κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης και επιβάλλεται στον οδηγό η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) κύρωση, αφαιρουμένης από τον βεβαιούντα την παράβαση της προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία ακυρώνεται και δεν μπορεί να επανεκδοθεί. Το έντυπο της άδειας οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαεννέα (19) ετών. Στον συνοδό που έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης και δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.

β. Σε περίπτωση διάπραξης από τον οδηγό, οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του ν. 4530/2018, επιβάλλεται στον οδηγό, και εφόσον επιβαίνει συνοδός στο αυτοκίνητο και σε αυτόν, η κύρωση που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τις παραβάσεις αυτές. Παράλληλα, για παράβαση που επιφέρει αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αφαιρείται από τον βεβαιούντα την παράβαση η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία ακυρώνεται και δεν μπορεί να επανεκδοθεί.

Ειδικά, για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 2500/15/135-ι’/2011 (Β’ 2077) κοινής υπουργικής απόφασης όρια οινοπνεύματος, των 0,20 gr/λίτρο αίματος, μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας και των 0,10 mg/λίτρο εκπνεόμενου αέρα, μετρούμενο με αλκοολόμετρο, μηδενίζονται.

γ. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης σε όχημα του διακριτικού σήματος «Σ» που προβλέπεται στο άρθρο 4, επιβάλλεται στον οδηγό και στον συνοδό το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

δ. Οι κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) για την προσωρινή άδεια οδήγησης.

3. Οι ανωτέρω κυρώσεις βεβαιώνονται και επιβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

4. Για παράβαση που σύμφωνα με τα ανωτέρω επισύρει αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης:

– Μετά την επικύρωση της παράβασης, ειδοποιείται αυθημερόν η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την άμεση ακύρωση της προσωρινής άδειας οδήγησης.

– Εφόσον ο οδηγός κατέχει και άδεια οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, αυτή αφαιρείται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Άρθρο 6 – Έκδοση και συμπλήρωση εντύπου άδειας οδήγησης

1.Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο της άδειας οδήγησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).

Ειδικότερα:

α. Στο σημείο 4α της σελίδας 1, καθώς και στη στήλη 10 της γραμμής Β της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας οδήγησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών.

β. Στο σημείο 4β της σελίδας 1, καθώς και στη στήλη 11 της γραμμής Β της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας οδήγησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών από τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών, εφόσον δεν υπάρχουν ιατρικοί ή άλλοι διοικητικοί περιορισμοί.

2.Οδηγός που έχει υποπέσει σε παράβαση κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, η οποία επισύρει ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και εφόσον με τη συμπλήρωση της προαναφερθείσας ηλικίας η ποινή αυτή βρίσκεται σε ισχύ, τότε η άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της ποινής.

Ειδικότερα:

α. Στο σημείο 4α της σελίδας 1, καθώς και στη στήλη 10 της γραμμής Β της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας οδήγησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία λήξης της επιβληθείσας ποινής ή της επιτυχούς επανεξέτασης σε πρακτική δοκιμασία.

β. Στο σημείο 4β της σελίδας 1, καθώς και στη στήλη 11 της γραμμής Β της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας οδήγησης, καταχωρίζεται η ημερομηνία συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της επιβληθείσας ποινής ή της επιτυχούς επανεξέτασης σε πρακτική δοκιμασία, εφόσον δεν υπάρχουν ιατρικοί ή άλλοι διοικητικοί περιορισμοί.

Άρθρο 7 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Η υπ’ αρ. 16110/1967/2020 (Β’ 952) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών τροποποιείται ως ακολούθως:

1.Μετά το άρθρο 5 προστίθεται νέο άρθρο 5α ως εξής:

«Άρθρο 5α»

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) και της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1α του άρθρου 30 αυτού, στους ενδιαφερόμενους για οδήγηση με συνοδό οχημάτων κατηγορίας Β που επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, χορηγείται προσωρινή άδεια, το έντυπο της οποίας είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΑ του άρθρου 6 της παρούσας.».

Πηγή: in.gr