Σε νέα δωρεά προς τον Δήμο Δράμας προχωρά η εταιρεία RAYCAP, η οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση των προμελετών του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας». Συγκεκριμένα, οι προμελέτες θα αφορούν την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, του δημοτικού κήπου, καθώς και την οδού Εθνικής Αμύνης, μέχρι τον Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή της (20 Οκτωβρίου), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας αποφάσισε ομόφωνα, με επιμέρους παρατηρήσεις των μελών της από παρατάξεις της αντιπολίτευσης («πόλη+ζωή» και «Project Δράμα 2020»), να αποδεχτεί τη δωρεά της εταιρείας RAYCAP.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση δωρεάς, η οποία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, «ο δωρητής θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για το έργο “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας”, στην Κοινότητα Δράμας του Δήμου Δράμας, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στα επόμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες από τις μελέτες: Τοπογραφική μελέτη, Αρχιτεκτονική μελέτη (η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ), Υδραυλική μελέτη, Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σύμβαση, σχετικά με το αντικείμενο της δωρεάς, «η μελέτη του έργου θα περιλαμβάνει τρία τμήματα ως υποέργα τα οποία θα έχουν αυτοτέλεια, με ανεξάρτητο προϋπολογισμό το κάθε ένα από αυτά. Ο διαχωρισμός του έργου σε αυτοτελή τμήματα, έχει ως σκοπό την διατήρηση των προϋπολογισμών των υποέργων σε επίπεδα τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να αναζητηθεί εργαλείο χρηματοδότησης για την κατασκευή τους, βάσει των έως τώρα δεδομένων από αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία και την εμπειρία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Δράμας σε παρεμφερείς πράξεις.

Τα τρία τμήματα- υποέργα που θα μελετηθούν αυτοτελώς και θα περιλαμβάνονται στο ενιαίο έργο με τίτλο “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας” περιγράφονται παρακάτω:

Υποέργο 1. Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας

Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνεται και η οδός Εθνικής Αμύνης από την Πλατεία Ελευθερίας έως τη διασταύρωση της με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου.

Υποέργο 2. Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Δράμας

Υποέργο 3. Ανάπλαση οδού Εθνικής Αμύνης. (Πρoκαταρκτική μελέτη)

Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνεται η οδός Εθνικής Αμύνης από τη διασταύρωση της με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, περιλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώρους της πόλης, εκατέρωθεν αυτής.

Για τα υποέργα αυτά ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που διαμορφώνεται κατά τη σύνταξη των μελετών, θα μπορεί να γίνει σύμπτυξη τμημάτων τους ή περαιτέρω κατάτμηση τους, έτσι ώστε οι οριστικοί προϋπολογισμοί που θα προκύψουν να έχουν εύλογη τιμή για την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση τους.

Οι ανωτέρω μελέτες θα συνταχθούν σε στάδιο προμελέτης κατά τα ανωτέρω, δηλαδή της σύλληψη της ιδέας για το επιθυμητό αποτέλεσμα και την αποτύπωση του σε κατάλληλα μέσα (π.χ. σχέδια, τρισδιάστατες απεικονίσεις, τεχνικές εκθέσεις, κλπ)».

Ακόμη στη σύμβαση δωρεάς επισημαίνεται πως «τα παραδοτέα της θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθούν τμήματα της και στην ελληνική γλώσσα.

Σε επόμενη φάση θα εξετασθεί από τον δωρητή κατά την απόλυτη κρίση του η δυνατότητα δωρεάς και των περιεχομένων της οριστικής μελέτης – μελέτης εφαρμογής στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο ή τμήματα του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει και τα τεύχη δημοπράτησης των υποέργων κατά την κείμενη νομοθεσία.

Στην παρούσα δωρεά δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή του Δωρητή η των Μελετητών σε διαδικασία αδειοδοτήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της δωρεάς ανέρχεται σε 1.400.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».

«Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας (Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους των απαιτούμενων τίτλων σπουδών, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης» σημειώνεται στη σύμβαση δωρεάς, ενώ επισημαίνεται ακόμη πως «η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πράξης δωρεάς από τα αρμόδια υπουργεία».