Επιστολή με θέμα «Στρέβλωση των αποτελεσμάτων των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω σχηματικών και όχι ουσιαστικών προσφυγών» προς τους Προϊστάμενους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας και των Δήμων του Νομού Δράμας απέστειλε ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμοι Προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών,

Μέλημα και επιδίωξη του ενωσιακού και εθνικού νομοθέτη αποτέλεσε η δημιουργία ενός συστήματος προστασίας των συμμετεχόντων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στο στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, το οποίο μπορεί να αποτρέψει τις στρεβλώσεις και να επιτύχει ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των αναφυόμενων διαφορών.

Προς εναρμόνιση των εθνικών κανόνων με τις επιταγές των δικονομικών Οδηγιών ιδρύθηκε μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (ΕΑΔΗΣΥ), με εχέγγυα ανεξαρτησίας, τόσο στο επίπεδο του οργάνου όσο και στο επίπεδο των μελών που το απαρτίζουν, αρμόδια για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών. Στόχος ήταν να αποτελέσει η ανεξάρτητη αυτή αρχή ένα αποτελεσματικό πλέγμα προστασίας σε κάθε πιθανή αυθαιρεσία και κακοδιοίκηση και να συμβάλλει στην επιτάχυνση επίλυσης των διαφορών, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην ελάφρυνση του φόρτου των δικαστηρίων.

Σήμερα, όμως, διαπιστώνεται προσπάθεια χειραγώγησης του νομοθετικού πλαισίου, που καταλήγει στην στρέβλωση των αποτελεσμάτων των διαγωνιστικών διαδικασιών και εν τέλει πλήττει την αξιοπιστία του εθνικού συστήματος ανάδειξης του Αναδόχου μίας δημόσιας σύμβασης. Παρατηρείται σωρεία προδικαστικών προσφυγών με επίκληση σχηματικών και ουδόλως ουσιαστικών λόγων, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, που ως στόχο έχουν την καταστρατήγηση του νόμου και της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πλέον παρόμοια φαινόμενα παρουσιάζονται, ολοένα με αυξανόμενο ρυθμό, και στον Νομό μας. Συνέπεια της «βιομηχανίας» αυτής των προδικαστικών προσφυγών είναι η καθυστέρηση της υλοποίησης των έργων με κίνδυνο απένταξης τους από τα χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς όλες οι χρηματοδοτήσεις ορίζουν και το πέρας ολοκλήρωσης των έργων. Σε άλλες περιπτώσεις όπως εργασίες σε σχολικές μονάδες όπου ο χρόνος εκτέλεσης είναι συγκεκριμένος, διάστημα μη λειτουργίας τους, καθυστέρηση λόγω των προσφυγών μπορεί να οδηγήσει στη μετάθεση εκτέλεσης των έργων σε επόμενα έτη λόγω μη επαρκούς χρόνου στο έτος δημοπράτησης ενός έργου. Όμως και η μη παράδοση, έγκαιρα, έργων στις τοπικές κοινωνίες, προς χρήση, είναι επίσης βαρύνουσας σημασίας, όπως για παράδειγμα αναπλάσεις και αποπερατώσεις κτιρίων. Η δε συμβολή των έργων στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, που μαστίζεται από ανεργία, είναι επίσης ένας λόγος που πρέπει όλους σας που προΐσταστε των Τεχνικών Υπηρεσιών να είστε στον πλευρό μας και να επιδιώκεται την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση των τεχνικών έργων.

Αναγνωρίζοντας την πολυνομία που διέπει τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων και την ασάφεια των νόμων, με απόδειξη την ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικών εγκυκλίων, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων δημιουργείται ένα εκρηκτικό μίγμα, το οποίο είναι τροχοπέδη στη δουλειά σας.

Με σκοπό να διευκολύνουμε τη διαδικασία δημοπράτησης και συμβασιοποίησης ενός έργου η Πανελλήνια Ένωσης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χ. Σταϊκούρα και την Πρόεδρο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κ. Α. Θεοτοκάτου ζητάει:

– Αναδιατύπωση των προτύπων εντύπων ΕΕΕΣ με ενσωμάτωση επεξηγηματικών σχολίων ώστε να καθίσταται ευχερής η κατανόηση και η ορθή συμπλήρωσή τους από τους υποψηφίους.

– Έκδοση νέας κατευθυντήριας οδηγίας από την ΕΑΔΗΣΥ με αναλυτική επεξήγηση όλων των πεδίων ΕΕΕΣ, ιδιαίτερα των πεδίων εκείνων που η συμπλήρωσή τους έχει οδηγήσει σε πληθώρα προδικαστικών προσφυγών και αντιφατικών αποφάσεων εκ μέρους της ΕΑΔΗΣΥ.

– Σύνταξη νέου απλοποιημένου πρότυπου διακήρυξης με στόχο την αποσαφήνιση των όρων και τον περιορισμό των λόγων αποκλεισμού της οικονομικής προσφοράς στους απολύτως αναγκαίους που εκπορεύονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

– Άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΕΑΔΗΣΥ με δειγματοληπτική έλεγχο των διακηρύξεων των Αναθετουσών Αρχών

– Απάλειψη της παραπομπής στα πτυχία ΜΗΕΕΔΕ, αφού δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ

– Κωδικοποίηση των διαδικασιών υποβολής της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Η θεσμοθέτηση κανονιστικού πλαισίου των αιτιολογήσεων είναι απολύτως απαραίτητη για την αποσαφήνιση του περιεχομένου των προσφορών.

– Εφαρμογή της διάταξης περί ακρόασης των μερών ενώπιον της Αρχής

– Αντιμετώπιση, από την ίδια την Αρχή, της έκδοσης σημαντικού αριθμού αντιφατικών προτάσεων από τα Κλιμάκια αυτής. Οι αντιφατικές αποφάσεις πλήττουν σοβαρά την αξιοπιστία και το κύρος της Αρχής δημιουργούν σύγχυση και πυροδοτούν αίσθημα ανασφάλειας δικαίου των ενδιαφερόμενων.

Ελπίζουμε να στηρίξετε με τη σειρά σας τα αιτήματα της ΠΕΣΕΔΕ και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με τιμή

Για τον Σ.Ε.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

O Πρόεδρος

Βουγιουκλής Κωνσταντίνος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λαμπράκης Κωνσταντίνος