Φωτογραφία αρχείου

Από τη Δευτέρα 31 Μαΐου επαναλειτουργεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Δράμας. Όπως αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δράμας, η προσέλευση των ωφελούμενων στο ΚΗΦΗ θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για COVID-19 και αφού επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Επίσης αποφασίστηκε πως η προσέλευση των ωφελούμενων θα γίνεται κατόπιν ραντεβού και με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων, για την παροχή αυστηρά των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Δεν θα επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.

Είχε προηγηθεί σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την επαναλειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας, όπου αναφέρονταν πως σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση «…προβλέπεται η επαναλειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) με τη συμμετοχή μόνο προσώπων που: α) είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, β) είτε υπόκεινται, πριν την είσοδό τους στους χώρους αυτούς και με ευθύνη των εν λόγω δομών, σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid-test)».

Στο πλαίσιο αυτό, επειδή το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα υποβολής των μη εμβολιασμένων ωφελούμενων σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid-test) σε καθημερινή βάση, αποφασίστηκε η λειτουργία του ΚΗΦΗ μόνο για τους ωφελούμενους που έχουν συμπληρώσει 14 ημέρες από τον εμβολιασμό τους.