ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) διοργάνωσε ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου CO-EVOLVE, ενημερωτική εκδήλωση (Infoday) με σκοπό την συζήτηση θεμάτων που αφορούν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της ΠΑΜΘ, σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ).

Στην εκδήλωση, την οποία χαιρέτισε ο κ. Ιωάννης Μπούτος – Περιφερειακός Σύμβουλος, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα της ΠΑΜΘ, συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών φορέων της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Δήμος και Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Δήμος Νέστου, Αριστοτέλειο και Δημοκρείτιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κρήτης, Φορείς Διαχείρισης, πλήθος στελεχών της ΠΑΜΘ κ.ά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση και οι πιέσεις που δέχονται οι επιλεγμένες από το έργο πιλοτικές περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Νέστου, η μεθοδολογία για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών, όπως προσεγγίζεται από το έργο, καθώς και σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών και την οικονομική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των παρισταμένων σε ανοικτή συζήτηση και τοποθέτηση επί προβληματισμών και θεμάτων που αφορούν την θεματική του έργου, η οποία οδήγησε στην καταγραφή πλήθους σημαντικών ευρημάτων, όπως η ανάγκη για σημαντικές συνέργειες μεταξύ επιστημονικών και τοπικών-περιφερειακών φορέων, η συστηματοποίηση της καταγραφής και κοινοποίησης δεδομένων και στοιχείων που αφορούν την κατάσταση του παράκτιου μετώπου της ΠΑΜΘ και η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην καταγραφή των αναγκών τους και στην συνδρομή τους στον στρατηγικό σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της ΠΑΜΘ.