ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

 

Ο Δήμος Παρανεστίου ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη και ο Ν. 3852/2010 «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους».

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανάπτυξη των χόρτων. Σύμφωνα με το «Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) πρέπει να γίνουν προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης στα ιδιωτικά οικόπεδα από τους ιδιοκτήτες τους και απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης για την μείωση εξάπλωσης πυρκαγιάς και για την προστασία των ιδιοκτησιών.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο Δήμος Παρανεστίου απευθύνει παράκληση προς τους πολίτες να προβούν άμεσα σε όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου