Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2022 εγκρίθηκε η σύμβαση δωρεάς μεταξύ της εταιρείας RAYCAP και του Δήμου Δράμας για την εκτέλεση των προμελετών του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας» συνολικής αξίας 1.400.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση δωρεάς, η οποία έχει εγκριθεί στις 20 Οκτωβρίου 2021 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, «ο δωρητής θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για το έργο “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας”, στην Κοινότητα Δράμας του Δήμου Δράμας, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στα επόμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες από τις μελέτες: Τοπογραφική μελέτη, Αρχιτεκτονική μελέτη (η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ), Υδραυλική μελέτη, Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σύμβαση, σχετικά με το αντικείμενο της δωρεάς, «η μελέτη του έργου θα περιλαμβάνει τρία τμήματα ως υποέργα τα οποία θα έχουν αυτοτέλεια, με ανεξάρτητο προϋπολογισμό το κάθε ένα από αυτά. Ο διαχωρισμός του έργου σε αυτοτελή τμήματα, έχει ως σκοπό την διατήρηση των προϋπολογισμών των υποέργων σε επίπεδα τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να αναζητηθεί εργαλείο χρηματοδότησης για την κατασκευή τους, βάσει των έως τώρα δεδομένων από αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία και την εμπειρία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Δράμας σε παρεμφερείς πράξεις.

Τα τρία τμήματα- υποέργα που θα μελετηθούν αυτοτελώς και θα περιλαμβάνονται στο ενιαίο έργο με τίτλο “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας” περιγράφονται παρακάτω:

Υποέργο 1. Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας

Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνεται και η οδός Εθνικής Αμύνης από την Πλατεία Ελευθερίας έως τη διασταύρωση της με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου.

Υποέργο 2. Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Δράμας

Υποέργο 3. Ανάπλαση οδού Εθνικής Αμύνης. (Πρoκαταρκτική μελέτη)

Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνεται η οδός Εθνικής Αμύνης από τη διασταύρωση της με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, περιλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώρους της πόλης, εκατέρωθεν αυτής.

Για τα υποέργα αυτά ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που διαμορφώνεται κατά τη σύνταξη των μελετών, θα μπορεί να γίνει σύμπτυξη τμημάτων τους ή περαιτέρω κατάτμηση τους, έτσι ώστε οι οριστικοί προϋπολογισμοί που θα προκύψουν να έχουν εύλογη τιμή για την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση τους.

Οι ανωτέρω μελέτες θα συνταχθούν σε στάδιο προμελέτης κατά τα ανωτέρω, δηλαδή της σύλληψη της ιδέας για το επιθυμητό αποτέλεσμα και την αποτύπωση του σε κατάλληλα μέσα (π.χ. σχέδια, τρισδιάστατες απεικονίσεις, τεχνικές εκθέσεις, κλπ)».

Σε επόμενη φάση θα εξετασθεί από τον δωρητή κατά την απόλυτη κρίση του η δυνατότητα δωρεάς και των περιεχομένων της οριστικής μελέτης – μελέτης εφαρμογής στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο ή τμήματα του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει και τα τεύχη δημοπράτησης των υποέργων κατά την κείμενη νομοθεσία.

«Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας (Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους των απαιτούμενων τίτλων σπουδών, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης» σημειώνεται στη σύμβαση δωρεάς, ενώ επισημαίνεται ακόμη πως «η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πράξης δωρεάς από τα αρμόδια υπουργεία».