Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του κ. Αναστάσιου Πούλιου, αποφάσισε ομόφωνα να διαθέσει το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) προς το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, για προμήθεια υλικών, προς ενίσχυση των υποδομών του, ενόψει αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας.