Με την Αριθμ.Γ4α/Γ.Π. 12972/22-05-2015 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ιδρύθηκε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γ.Ν. Δράμας.

Για το 2017B χειμερινό, A’ και Γ’ εξάμηνο, εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην ΕΠΑ.Σ.) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 9:00π.μ.-13:00μ.μ., τηλ.2521350279 κ. Τσαπράζη Μαρία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1) Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από τη σχολή).

2) Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία.

3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο).

5) Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα (αν υπάρχει προϋπηρεσία).

6) Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

7) Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

 

Η επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων