Μετά τη ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2022, ο Δήμος Παρανεστίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να επιχορηγηθούν, να απευθυνθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου (υπεύθυνος: κος Σοφιανός Κωνσταντίνος, τηλ.2521352311, email [email protected]), για να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά έως 15-03-2022.

Όσοι σύλλογοι επιχορηγήθηκαν από τον Δήμο Παρανεστίου για το έτος 2021:

 1. Αίτηση επιχορήγησης
 2. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2021.
 3. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στις 31/12/2021.
 4. Τιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν την δημοτική επιχορήγηση 2021.
 5. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2021.
 6. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2021.
 7. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2022.
 8. Πρακτικό Γ.Σ. για την έγκριση του απολογισμού του 2021.
 9. Πρακτικό Γ.Σ. για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2022.
 10. Το πρόγραμμα δράσης του 2022.
 11. Καταστατικό του συλλόγου και πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο.
 12. Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου.
 13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2021 πλην του Δήμου Παρανεστίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν εις διπλούν στο Δήμο Παρανεστίου συνοδευόμενα από δυο διαβιβαστικά ένα προς τον Δήμο και ένα προς την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επισημαίνουμε ότι «σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014».

Όσοι σύλλογοι δεν πήραν δημοτική επιχορήγηση το έτος 2021 παρακαλούμε να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση επιχορήγησης
 2. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2021.
 3. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στις 31/12/2021.
 4. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2021.
 5. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2022.
 6. Πρακτικό Γ.Σ. για την έγκριση του απολογισμού του 2021.
 7. Πρακτικό Γ.Σ. για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2022.
 8. Το πρόγραμμα δράσης του 2022.
 9. Καταστατικό του συλλόγου και πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο.
 10. Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου.
 11. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από τον Δήμο Παρανεστίου καθώς επίσης και από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2021.

Μετά την έγκριση επιχορήγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου οι σύλλογοι θα υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Γραμμάτιο είσπραξης θεωρημένο από την εποπτεύουσα Αρχή (γραφείο 322 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας).
 2. Βεβαίωση πιστοποίησης στοιχείων από την εποπτεύουσα Αρχή (γραφείο 322 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας).
 3. Αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. του σωματείου περί αποδοχής της επιχορήγησης και εξουσιοδότησης του ταμία.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη ποσών που ξεπερνούν τα 2.934,70 €.